Что такое тропарь акафист и молитва

Что такое тропарь акафист и молитва

Чтение акафистов или канонов дома

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2 И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4 Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5 И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6 И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7 И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10 Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12 и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей. В восьмой песне вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Акафисты — что это такое. Как правильно акафист читать Господу, Богородице и святым.

ЧТО ТАКОЕ АКАФИСТ

Акафист — это хвалебная песнь или торжественный гимн, который написан в честь Христа, Божией Матери или святому. Его читают обращаясь к конкретному святому, чтобы он помог при разрешении каких-то дел или просто для утешения.
«Неседальное пение» — так переводится акафист с древнегреческого языка. И этот перевод означает, что читать или слушать акафист нужно стоя, сидеть нельзя, исключение составляют лишь больные люди.
Акафист принято читать, стоя лицом к иконе того святого или события, во имя и честь которого исполняется славление. При отсутствии иконы можно прийти в храм и здесь прочитать акафист. Если и этой возможности нет, то вполне допустимо читать акафисты, стоя лицом к востоку.
Господь Иисус Христос так учил нас молиться:

Читать еще:  Молитва чтобы не судили враги

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»(Мф.6,6).

Святые отцы так объясняют эти слова — неважно, где человек молится, главное, чтобы молитва была в сердце.

Акафист состоит из разных частей — кондаков и икосов.
Кондак представляет собой небольшую песнь, кратко описывющую какую-либо историю или поступок, который совершил святой.
Икос — это тоже восхваляющая песнь, которая более расширенно раскрывает то событие, которое воспето в предыдущем кондаке.
Например, в пятом икосе будет идти речь о том же событии, что и в пятом кондаке, но более подробно.
Также вместе с чтением акафиста читают тропари, которые похожи на кондаки — это тоже небольшая восхваляющая песнь, посвященная святым или в честь какого-то события, праздника.

ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ АКАФИСТА

Порядок чтения акафистов такой же, как обычных молитв- обычно сначала читают начальные молитвы (например, как в утренних молитвах по «Отче наш»), а потом и сам акафист. Можно совместить утреннее или вечернее правило с чтением акафиста. В этом случае второй раз прочитывать начальные молитвы не нужно, а читать акафист можно после молитв до конечной молитвы «Достойно есть».
Но и чтение только одного акафиста не будет считаться ошибкой, самое главное в чтении акафиста, также, как и в чтении любых других молитв, это искренняя вера в Бога (подробнее в статьях как нужно молиться и учитесь молиться) и глубокое почитание святого, которому читается акафист.

Полное правило чтения акафистов:

 • Моли́твами святых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
 • Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́
 • Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
  (От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.
 • Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святый Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святый, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
 • Го́споди, поми́луй. (Трижды).
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Отче наш.
 • Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)
 • Псалом 50.
 • Символ веры

Читать акафист
После акафиста:

 • Достойно есть
  (От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:
  А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́)
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Го́споди, поми́луй. (Трижды).
 • Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (или святым, которым читался акафист, если Господу или Богородице, то ничего не произносим) и всех святых, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.
  (Если Кресту — силою Честнаго и Животворящего Креста, если Ангелам — Честных Небесных Сил Бесплотных)

Храм Матроны Московской поселок Столбовая

«Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого». Блаженная Матрона Московская

Что такое КАНОН и АКАФИСТ? Их чтение дома

В православной богослужебной традиции существует несколько видов особых молитвенных последований. Сегодня мы хотим познакомить вас, дорогие друзья, с КАНОНАМИ и АКАФИСТАМИ.

Акафист (греч. неседальное [пение], т.е. гимн, при пении которого не сидят), форма церковной поэзии, близкая к древним кондакам.
Построение Акафиста
Композиционное и метрическое построение Акафиста очень своеобразно; во всей византийской литературе, за исключением последующих подражаний, не сохранилось ни одного подобного произведения. Самую близкую жанровую структуру имел древний кондак, оригинальной в композиционном и метрическом плане разновидностью которого можно считать Акафист. Акафисту предпослан зачин — так называемый проимий (греч. проимион — вступление) или кукулий (греч. кукулион — капюшон, то есть накрывающий строфы). Вслед за ним идут, чередуясь, 12 больших и 12 малых строф, всего 24, в форме алфавитного акростиха. Строфы в греческой традиции называются икосами. Они делятся на короткие (в славянской традиции они именуются кондаками), которые заканчиваются рефреном Аллилуия, и длинные, содержащие по 12 херетизмов (приветствий, начинающихся с греч. хере — радуйся), обращенных к Божией Матери и в традициях риторической поэтики представляющих Ее пространное метафорическое описание. За 12-м херетизмом следует рефрен — «Радуйся, Невесто Неневестная», встречающийся также в кондаке на Благовещение преподобного Романа Сладкопевца (+ ок. 556).

Все икосы имеют одинаковый ритмический рисунок, основанный на изосиллабизме и чередовании ударных и безударных слогов. Метрическая структура Акафиста сложна: херетизмы в икосах объединены по шесть пар, причем в каждой паре одна строка зеркально отражает другую: при строжайшей изосиллабии они связаны регулярной парной рифмой, то есть каждое слово в одной строке зарифмовано с соответствующим ему в другой. В редких случаях рифма может отсутствовать. Первая пара херетизмов представляет собой 10-сложники, вторая — 13-сложники, третья — 16-сложники, четвертая — 14-сложники, пятая и шестая — 11-сложники. Помимо ритмической соотнесенности большинства херетизмов, синтаксический и семантический рисунок Акафиста характеризует регулярное применение принципа ветхозаветной поэтики parallelismus membrorum — антитезы логической и семантической (Радуйся, Ангелов многословущее чудо; радуйся, бесов многоплачевное поражение), параллелизма (Радуйся, честный венче царей благочестивых; радуйся, честная похвало иереев благоговейных) или синонимии (Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози). В большинстве строк Акафиста использована парономасия (игра слов), которая утрачивается в переводе.

Историко-догматическое содержание гимна распадается на две части: повествовательную, в которой рассказывается о событиях, связанных с земной жизнью Божией Матери, и о детстве Христа в соответствии с Евангелием и Преданием (1-й — 12-й икосы), и догматическую, касающуюся Боговоплощения и спасения человеческого рода (13-й — 24-й икосы). Проимий Акафиста Взбранной Воеводе победительная не связан с содержанием гимна, имеет иную метрическую структуру и является позднейшим добавлением к тексту Акафиста. Его соотносят с осадой Константинополя летом 626 года аварами и славянами, когда Патриарх Константинопольский Сергий с иконой Пресвятой Богородицы обошел городские стены и опасность была отвращена. Проимий представляет собой победную благодарственную песнь, обращенную к Богородице от лица избавленного от ужасов нашествия иноплеменников Ее города, то есть Константинополя (в церковнославянском переводе Город Твой заменено на раби Твои), и исполненную вместе с Акафистом 7 августа 626 года (синаксарь Триоди Постной на субботу 5-й седмицы).

Канон — это жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению какого-либо праздника или святого. Входит в состав богослужений утрени, повечерия, полунощницы и некоторых других.

Канон делится на песни, каждая песнь состоит из ирмоса и нескольких тропарей (как правило, от двух до шести; в песнях некоторых канонов тропарей больше, например в Великом каноне св. Андрея Критского — до 30). Темой каждой песни являются библейские песни (которые в древности читались перед песнями канона, а в настоящее время читаются только на богослужениях утрени Великого поста).

Число песен канона может быть 2, 3, 4, 8 и 9. Трех и четырехпесенные каноны употребляются в богослужениях Великого поста и Пятидесятницы. Девятипесенный всего один — Великий канон св. Андрея Критского. Двухпесенный — тоже единственный (в Великий Вторник). Восьмипесенные (каковых большинство) — это девятипесенные каноны, в которых пропущена вторая песнь.

Ирмос является связующим смысловым звеном между содержанием библейской песни и основной темой канона, выраженной в тропарях. Между 8 и 9 песнями канона утрени поется песнь Богородицы «Величит душа Моя Господа…» (Лк. 1: 46-55) и припев, прославляющий Богородицу, — «Честнейшую Херувим…». В некоторые из двунадесятых праздников вместо песни Богородицы поются особые праздничные песнопения.

В византийских и современных греческих канонах ирмос и тропари метрически схожи, что позволяет петь весь канон; в славянских переводах единство метрики нарушено, поэтому ирмос поется, а тропари читаются. Исключение составляет пасхальный канон, который поется целиком. Мелодия канона подчиняется одному из восьми гласов. В воскресные и праздничные дни на утрене после песен поются катавасии.

Как жанр канон появился в середине VII в. Первые каноны были написаны св. Андреем Критским и св. Иоанном Дамаскиным.

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

М олитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Читать еще:  Что за молитва радуйся невеста неневестная

С лава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу

Ц арю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

С вятый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном).

С лава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Троице

П ресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Г осподи, помилуй. (Трижды.)

С лава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

О тче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Г осподи, помилуй. (12 раз.)

П риидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)

П риидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)

П риидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Псалом 50

П омилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

(Щедроты — богатые милости. Наипаче — особенно. Яко — потому. Аз — я. Выну — всегда. Се — вот. Иссоп — трава, употреблявшаяся древними евреями для окропления себя жертвенной кровью. Паче — более. Даси — дай. Созижди — сделай. Прав — праведный, безгрешный. Утроба — живот, внутренность человека. Воздаждь — дай. Устне — рот, язык. Убо — поистине. Всесожжение — жертва древних евреев, при которой животное все без остатков сжигалось на жертвеннике. Ублажи — дай блаженство, осчастливь. Сион — гора в Иудее, в Иерусалиме. Олтарь — жертвенник.)

Символ веры

 1. В ерую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
 2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
 3. Н ас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася.
 4. Р аспятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
 5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
 6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
 7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
 8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
 9. В о едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
 10. И споведую едино крещение во оставление грехов.
 11. Ч аю воскресения мертвых,
 12. и жизни будущаго века. Аминь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ныне и присно и во веки веков. Аминь». Вместо «Слава, и ныне:» читается «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Богородице: Пресвятая Богородице, спаси нас. Святым: Святителю отче наш Николае, моли Бога о нас; Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас; Святая блаженная мати наша Ксение, моли Бога о нас. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Слава, и ныне:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Слава, и ныне:» читается после всех тропарей. В восьмой песни вместо «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» читается «Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Господи, помилуй».

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Д остойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А нгел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

С лава, и ныне: Г осподи, помилуй. (Трижды)
Г осподи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. А минь.

Словарь православных гимнографических терминов

Гимнография (от греч. hymno – торжественная песнь и graphein – писание) – раздел литургики, изучающий богослужебные песнопения. Основными понятиями православной гимнографии являются формы богослужебных песнопений: Антифоны, Ипакои, Тропарь, Кондак, Акафист, Стихира, Канон, Ирмос, Катавасия, Акростих, Седален, Светилен, Прокимен, Аллилуарий, Причастен, Полиелей, Непорочны; а также три типа метрических (и мелодических) форм: Самоподобен, Самогласен, Подобен.

“Богословский подход к науке о богослужении, то есть стремление построить литургическое богословие и систематизировать богословские идеи нашего богослужения, обращают внимание, главным образом, на внутреннее содержание богослужебного материала. А так как он содержится преимущественно в богослужебных песнопениях или в гимнографии, то изучение этой последней представляет для литургиста особый интерес. Это изучение должно совершаться, конечно, в исторической перспективе, почему история песнопений, их развитие и прекращение тех или иных форм их, равно как и история песнопевцев, стоит в центре нашего внимания”.

Читать еще:  Молитва на привлечение любви отзывы

Аллилуиарий (греч. άλληλουιαριον от аллилуйя”) – стихи псалмов, произносимые и воспеваемые на литургии после чтения Апостола в сопровождении пения “аллилуйя”.

“Считаясь священнее Апостола, Евангелие должно иметь пред собою и превосходнейшее подготовление. Если на утрене таким подготовлением к нему служит прокимен, то на литургии, где последний предшествует Апостолу, Евангелие должно иметь пред собою что-нибудь более исключительное. Таким и является положенная пред литургийным Евангелием песнь аллилуиа. По Апокалипсису, это будет небесная песнь вечности.

Антифо́ны (от греч. άντί и φονέω, звук, голос, что означает пение попеременно, чередуясь, или пение на два хора, букв. “противо-гласник”) – древнее понятие литургической практики, отражающее способ песенного исполнения тех или иных псалмов или гимнов, когда они поются попеременно постишно двумя хорами.

Кроме этого значения, как способа пения, слово антифон используется в литургике и для обозначения отдельных песнопений или частей песенного материала.

Главные случаи употребления этого термина:

1. Антифоны Псалтири

2. Антифоны изобразительные или вседневные

3. Степенные антифоны

4. Праздничные антифоны.

Акафист – (греч. akathistos, от греческого а – отрицательная частица и kathizo – сажусь, гимн, при пении которого не сидят, “неседальная песнь”) – особые хвалебные песнопения в честь Спасителя, Божией Матери или святых.

Акафисты состоят из 25 песен, которые расположены по порядку букв греческого алфавита: 13 кондаков и 12 икосов (“кондак” – краткая хвалебная песнь; “икос” – пространная песнь).

Икосы заканчиваются восклицанием “радуйся” а кондаки – “Аллилуйя” (на еврейском – “хвалите Бога”). При этом икосы заканчиваются тем же припевом, что и первый кондак, а все остальные кондаки припевом аллилуия. Первый из известных акафистов – акафист Пресвятой Богородице – написан в царствование императора Ираклия в 626 году.

Акростих (греч. aκρος – крайний, στaχος – стих, слав. краестрочие, краегранесие) – богослужебное песнопение, начальные буквы которого складываются в слова.

“Акростих или “краегранесие”, “краестрочие” представляет собою характерную отличительную особенность нашей гимнографии, в частности, творчества канонов.

Акростих заимствован из нехристианской поэзии и очень древнего происхождения. Это – чисто внешнее, техническое украшение канона, или иной гимнографической поэмы. Он обычно, при сочетании начальных букв только ирмосов или только тропарей, или и ирмосов и тропарей вместе, дает какую-либо фразу, относящуюся к тому же празднуемому событию, или же очень часто, что особливо ценно, открывает имя автора канона.

Не имея никакого богослужебного употребления и никак не выделяясь заметным образом для слуха молящихся, он, тем не менее, важен, как свидетельство о времени написания или же о самом поэте. Ясно, что “краегранесия” заметны и доступны только в греческом оригинале песнопений”.

Глас – мотив (лад) в музыке Православной Церкви. Гласы делятся на 4 главных (прямых, или высоких) и 4 побочных (косвенных, или низких); вместе они образуют осмогласие – систему восьми гласов.

Большинство песнопений (из октоиха) богослужений одной недели подчинено одному из восьми гласов. Каждую субботу вечером, на воскресной всенощной происходит поочерёдная смена одного из восьми гласов. Восемь недель образуют восьминедельный гласовый цикл, повторяющийся в течение года несколько раз (см. богослужебные круги).

Икос (в переводе с греч. – дом) – церковное песнопение, содержащее прославление святого или празднуемого события. Икосы вместе с кондаками составляют акафист.

Икос и кондак сходны по содержанию и одинаковы по изложению. Разница между ними та, что кондак короче, а икос пространнее: кондак – тема, а икос – развитие её. Посему икос всегда читается после кондака, и никогда не читается один.

Сходны эти песнопения и по внешнему виду: они написаны одним размером, большею частью оканчиваются одними и теми же словами и поются на один глас. Относительно размера, изложения и гласа кондак и икос не служат образцом для других песнопений последования.

Из составителей кондаков и икосов особенно известен Роман Сладкопевец, живший в V веке.

Ипакои (от греч. глагола ύπακούω – прислушиваться, отвечать, откликаться, быть послушным) – песнопение в виде припева или подпевания, которое слушают стоя, посвященное Воскресению Христову или событиям праздников.

Одно из древнейших церковных песнопений и один из древнейших гимнографических терминов в истории христианства.

“Происходя от глагола υπακούω, прислушиваться, иногда – отвечать, откликаться, это слово (кроме литургического языка употребляется только в Новом Завете в значении “послушание”) в качестве литургического термина имеет значение “припев”.

Катавасия (греч. καταβασία – схождение, от глагола сходить, спускаться) – название ирмоса, который поется в окончании песни канона (после каждой, либо после 3-й, 6-й, 8-й, 9-й).

Само название происходит от предписания Устава, где сказано, что для пения катавасии певцам двух хоров (клиросов) надо спуститься со своих мест и сойтись в середине храма.

Канон (греч. κανών, “правило, мерило, норма”) – форма церковной молитвенной поэзии, вид церковной поэмы-гимна сложной конструкции; состоит из 9 песен, 1-я строфа каждой называется ирмосом, остальные (4 – 6) – тропарями. Пришел на смену кондаку в VIII веке . Канон сопоставляет ветхозаветные образы и пророчества с соответствующими событиями Нового Завета…

Кондак (греч. κόντάκιον от κοντός – палочка, на которую наматывался свиток пергамента) – небольшое песнопение (в одну-две строфы), в параллель тропарю раскрывающее сущность праздника.

В каноне помещается после 6-й песни и сопровождается икосом.

Древние кондаки – многострофные (ок. 20-30) поэмы. Строфы объединялись единым рефреном и единым метрическим сложением. Первая строфа являлась вступлением, последняя – обобщением назидательного характера. Строфы читал канонарх, рефрен пел народ.

Основоположником кондаков является Роман Сладкопевец (556г.), непревзойденный автор большинства кондаков.

Непорочны (греч. “Αμωμος) – понятие православной гимнографии, обозначающее важный для богослужения 118-й псалом по его словам “Блаженны непорочные в путь, ходящие в законе Господни. “.

Полиелей (греч. πολυέλεοσ – многая милость, “многомилостивое” в древнерусских Уставах) – торжественное песнопение утрени, составленное из псалмов 134-го (“Хвалите имя Господне”) и 135-го (“Исповедайтеся Госповеди”).

Название восходит к частому повторению слов “Яко во век милость Его” в 135 псалме.

Прокимен (греч. προκείμενος – “предлагаемый вперед”) – стих из псалмов, который чтец или диакон возглашает перед чтением Священного Писания – Апостола, Евангелия или паримий, – а хор вторит ему.

В великие Господские праздники и в воскресенья Великого поста исполняются прокимны, состоящие не из одного, а из трех стихов, называемые великими.

“Прокимен – προκείμενος, предлежащий, т. е, стих псалма, предшествующий чтению из Свящ. Писания Ветхого или Нового Заветов и подобранный для этой цели с соответствующим к чтению содержанием, например, в память апостолов.

Псалтирь (от греч. псалтирион, ψαλτήριον – название струнного музыкального инструмента) – книга, входящая в состав Библии, которая состоит из 150 песней или псалмов.

В Православной Церкви Псалтирь более всех других священных книг употребляется при богослужении.

Светилен (греч. φωταγωγικόν) – богослужебное песнопение, исполняемое в окончании утрени, после 9-й песни канона.

“Исполняемое по чину “Бог Господь” песнопение “Свят Господь” служит подготовлением к светильну, который занимает здесь, по 9-й песни канона, такое же положение, какое занимает по 3-й песни седален, а по 6-й кондак.

Если кондак превосходит торжественностью седален, то самое место светильна в заключении канона, после такой песни, как 9 песнь, заставляет ждать от него еще большей торжественности.

Светилен, действительно, занимает исключительное положение на богослужении. Это нигде более не повторяющаяся песнь утрени. Как показывает самое название его (светилен, φωταγωγικόν), он воспевает Бога как свет и Подателя света; так, светильны постной утрени все наполнены понятием свет.

Седален (греч. κάφισμα от глагола сидеть) – богослужебное песнопение, во время которого допускается сидеть.

“Седален, как показывает само наименование, есть песнопение, приуроченное для сидения верующих во время его исполнения. И действительно, в монастырях, при уставном исполнении богослужения, когда оно затягивается на несколько часов, отдых после долгого стояния необходим. Поэтому седальны и являются такими моментами отдыха братии и молящихся.

Исключением, правда, являются особые седальны, на которых “не седим, за еже кадити священнику св. алтарь, но стояще поем я”. Это те седальны, которые поются на утрени Великого Пятка между чтениями 12 страстных Евангелий.

Стихира (греч. στιχηρά – “многостишие”) – богослужебное песнопение, написанное стихотворным размером.

“Современный церковный устав знает несколько видов стихир, различая их по месту, занимаемому ими в круге суточного богослужения. Это:

1. Стихиры на “Господи воззвах”,

2. Литийные стихиры,

3. Стихиры на стиховне,

4. Стихиры на “Хвалитех”.

В древности под именем τά στιχηρά то есть βιβλία подразумевались учительные книги Ветхого Завета, написанные стихотворным размером; иногда так назывались ветхозаветные песни. Вероятно, что отдельные стихи этих песен и были первоначальных обликом стихир”.

Тропарь (от греч. τροπάριον – тон, лад, мелодия, или трофей) – краткое песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется святой (святые).

Тропарь – одно из древнейших церковных песнопений, с которого христианская гимнография начала свое развитие.

Так же называются отдельные, содержащие законченную мысль, молитвенные воззвания, из которых состоит канон, и, в некоторых случаях, другие краткие молитвословия.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector