Молитва умыю в неповинных руце мои

Молитва умыю в неповинных руце мои

Кафисма четвертая

Псалом Давиду, 24

1 К Тебе́, Господи, воздвиго́х ду́шу мою, Боже мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои, 2 и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 4 Пути́ Твоя, Господи, скажи́ ми, и стезя́м Твоим научи́ мя. 5 Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе терпе́х весь день. 6 Помяни́ щедро́ты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. 7 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего не помяни́, по милости Твое́й помяни́ мя Ты, ради бла́гости Твоея́, Господи. 8 Благ и прав Господь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. 9 Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Своим. 10 Вси путие́ Господни милость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его. 11 Ра́ди и́мене Твоего́, Господи, и очи́сти грех мой, мног бо есть. 12 Кто есть челове́к боя́йся Господа? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. 13 Душа его во благи́х водвори́тся, и семя его насле́дит зе́млю. 14 Держа́ва Господь боя́щихся Его, и заве́т Его яви́т им. 15 Очи мои́ вы́ну ко Господу, яко Той исто́ргнет от сети но́зе мои. 16 При́зри на мя и помилуй мя, яко единоро́д и нищ есмь аз. 17 Ско́рби се́рдца моего умно́жишася, от нужд моих изведи́ мя. 18 Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя. 19 Виждь враги́ моя, яко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. 20 Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, яко упова́х на Тя. 21 Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, яко потерпе́х Тя, Господи. 22 Изба́ви, Боже, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Псалом Давиду, 25

1 С уди́ ми, Господи, яко аз незло́бою моею ходи́х, и на Господа упова́я, не изнемогу́. 2 Искуси́ мя, Господи, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя, и сердце мое. 3 Яко ми́лость Твоя пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во истине Твоей. 4 Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. 5 Возненави́дех церковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. 6 Умы́ю в непови́нных ру́це мои, и обы́ду же́ртвенник Твой, Господи. 7 Еже услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. 8 Господи, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея. 9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живот мой. 10 Ихже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды. 11 Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Господи, и помилуй мя. 12 Нога́ моя ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Господи.

Псалом Давиду, пре́жде пома́зания, 26

1 Г осподь просвеще́ние мое и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Господь Защи́титель живота́ моего, от кого́ устрашу́ся? 2 Внегда приближа́тися на мя зло́бующым, еже сне́сти пло́ти моя, оскорбля́ющии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. 3 Аще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. 4 Еди́но проси́х от Господа, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего, зре́ти ми красоту́ Господню и посеща́ти храм святы́й Его. 5 Яко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол моих, покры́ мя в тайне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. 6 И ныне, се вознесе́ главу́ мою́ на враги́ моя: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Господеви. 7 Услы́ши, Господи, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. 8 Тебе́ рече́ сердце мое: Господа взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое, лица́ Твоего, Господи, взыщу́. 9 Не отврати́ лица́Твоего от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Боже Спаси́телю мой. 10 Яко оте́ц мой и ма́ти моя оста́виста мя, Господь же восприя́т мя. 11 Законоположи́ ми, Господи, в пути́ Твоем и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг моих ра́ди. 12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. 13 Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живых. 14 Потерпи́ Господа, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое, и потерпи́ Господа.

Псалом Давиду, 27

1 К Тебе, Господи, воззову́, Боже мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ премолчи́ши от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. 2 Услы́ши, Господи, глас моле́ния моего, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ к хра́му святому Твоему́. 3 Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, злая же в сердца́х свои́х. 4 Да́ждь им, Господи, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им, возда́ждь воздая́ние их им. 5 Яко не разуме́ша в дела́ Господня и в дела́ руку́ Его: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. 6 Благослове́н Господь, яко услыша глас моле́ния моего́. 7 Господь Помо́щник мой и Защи́титель мой: на Него упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею моею испове́мся Ему. 8 Господь утвержде́ние людей Своих, и Защи́титель спасе́ний христа́ Своего́ есть. 9 Спаси́ люди Твоя и благослови́ достоя́ние Твое, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

Псалом Давиду, исхо́да ски́нии, 28

1 П ринеси́те Го́сподеви, сы́нове Божии, принеси́те Господеви сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. 2 Принесите Господеви сла́ву имени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его. 3 Глас Господень на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Господь на вода́х мно́гих. 4 Глас Господень в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. 5 Глас Господа, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Господь ке́дры Лива́нския: 6 и истни́т я́ я́ко тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь. 7 Глас Господа, пресеца́ющаго пла́мень огня́. 8 Глас Господа, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Господь пусты́ню Кадди́йскую. 9 Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его всякий глаго́лет сла́ву. 10 Господь пото́п населя́ет, и ся́дет Господь Царь в век. 11 Господь кре́пость лю́дем Своим даст, Господь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

1 Псалом пе́сни, обновле́ния до́му Давидова, 29

2 В ознесу́ Тя, Господи, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в моих о мне. 3 Господи Боже мой, воззва́х к Тебе, и исцели́л мя еси́. 4 Господи, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. 5 По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его. 6 Яко гнев в я́рости Его, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водворится плачь, и зау́тра радость. 7 Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. 8 Господи, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й силу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. 9 К Тебе́, Господи, воззову́, и к Богу моему́ помолю́ся. 10 Ка́я по́льза в кро́ви мо́ей, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́? 11 Слы́ша Господь, и поми́лова мя: Господь бысть Помо́щник мой. 12 Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: разстерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. 13 Яко да воспоет Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся. Господи Боже мой, во век испове́мся Тебе́.

1 В конец, псалом Давиду, изступления, 30

2 Н а Тя, Господи, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. 3 Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бога Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. 4 Яко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. 5 Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Господи. 6 В ру́це Твои предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Господи Боже истины. 7 Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Господа уповах. 8 Возра́дуюся и возвеселю́ся о милости Твоей, яко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд душу мою, 9 и не́си мене́ затворил в руках вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои. 10 Поми́луй мя, Господи, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию око мое́, душа́ моя и утро́ба моя. 11 Яко исчезе́ в болезни живот мой и ле́та моя в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю крепость моя, и кости моя смято́шася. 12 От всех враг моих бых поноше́ние, и сосе́дом моим зело́, и страх зна́емым моим: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. 13 Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосуд погубле́н. 14 Яко слы́шах гажде́ние многих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою совеща́ша. 15 Аз же на Тя, Господи, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. 16 В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг моих и от гоня́щих мя. 17 Просвети́ лице́ Твое на раба Твоего, спаси мя ми́лостию Твоею. 18 Господи, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. 19 Не́мы да будут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. 20 Коль многое мно́жество бла́гости Твоея, Господи, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. 21 Скры́еши их в тайне лица Твоего от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язык. 22 Благослове́н Господь, я́ко удиви́ милость Свою во граде огражде́ния. 23 Аз же рех во изступле́нии моем: отве́ржен есмь от лица о́чию Тво ею: сего ради услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе. 24 Возлюби́те Господа, вси преподо́бнии Его, яко истины взыска́ет Господь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. 25 Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ваше, вси упова́ющии на Господа.

Читать еще:  Молитва отчим наши

Псалом Давиду, разума, 31

1 Б лаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. 2 Блаже́н муж, ему́же не вмени́т Господь греха́, ниже́ есть во усте́х его́ лесть. 3 Яко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя, от е́же зва́ти ми весь день. 4 Яко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. 5 Беззако́ние мое́ позна́х, и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. 6 За то помо́лится к Те́бе всяк преподобный во время благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к не́му не прибли́жатся. 7 Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. 8 Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. 9 Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. 10 Мно́ги раны гре́шному, упова́ющаго же на Господа милость обы́дет. 11 Весели́теся о Господе, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

По 4-й кафисме, Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари́, глас 7-й:

С мире́нную мою ду́шу посети́, Господи, во гресе́х все житие́ ижди́вшую: и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, и спаси́ мя. Препла́вая пучи́ну настоящаго жития́, помышля́ю бе́здну многих моих зол, и не име́яй окорми́теля помышле́ний, Петров провещава́ю Ти глас: спаси́ мя, Христе, спаси́ мя, Боже, яко Человеколю́бец.

С лава: С коро совни́дем в неве́стник Христов, да вси услышим блаженный глас Христа Бога нашего: прииди́те, лю́бящии Небесную славу, соприча́стницы бы́вше мудрых дев, уясни́вше свещы́ на́шя верою.

И ныне: Д уше́, пока́йся прежде исхода твоего, суд неумы́тен грешным есть и нестерпи́мый. Возопи́й Господу во умиле́нии сердца: согреши́х Ти в ве́дении и не в ве́дении, Ще́дрый, молитвами Богородицы уще́дри и спаси́ мя.

Г осподи, помилуй. (40 раз)

Молитва

Т ебе, Господи, Еди́ному Благо́му и Непамятозло́бному, испове́даю грехи моя, Тебе припа́даю вопия́, недостойный: согреши́х, Господи, согреши́х и несмь достоин воззре́ти на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй ми сле́зы умиле́ния, Единый Бла́же и Ми́лостивый, яко да ими Тя умолю, очи́ститися прежде конца от вся́каго греха: страшно бо и грозно место и́мам проити́, тела разлучи́вся, и множество мя мра́чное и безчелове́чное де́монов сря́щет, и никто́же в помощь спу́тствуяй или́ избавля́яй. Тем припа́даю Твоей бла́гости, не преда́ждь оби́дящым мя, ниже́ да похва́лятся о мне врази мои, Благий Господи, ниже́ да реку́т: в руки на́шя прише́л еси́, и нам пре́дан еси́. Ни, Господи, не забу́ди щедро́т Твоих, и не возда́ждь ми по беззако́нием моим, и не отврати́ лица́ Твоего от мене́: но Ты, Господи, накажи́ мя оба́че ми́лостию и щедро́тами. Враг же мой да не возра́дуется о мне, но угаси́ его на мя преще́ния, и все упраздни́ его де́йство, и даждь ми к Тебе путь неуко́рный, Благи́й Господи: зане́же и согреши́в, не прибего́х ко ино́му врачу, и не простро́х руки́ моея к богу чужде́му, не отри́ни убо моле́ния моего, но услыши мя Твоею бла́гостию, и утверди́ мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огнь попаля́яй нечистыя во мне по́мыслы. Ты бо еси́, Господи, свет, па́че вся́каго света; радость, па́че всякия радости; упокое́ние, па́че вся́каго упокое́ния; жизнь истинная и спасение, пребывающее во веки веков. Аминь.

Молитва умыю в неповинных руце мои

Омовение рук: Умыю в неповинных руце мои и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышати ми глас хвалы Твоея и поведати вся чудеса Твоя. Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея. Да не погубиши с нечестивыми душу мою и с мужи кровей живота моего: ихже в руках беззакония, десница их исполнися мзды. Аз же незлобием моим ходих: избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя ста на правоте, в церквах благословлю Тя, Господи.

После подготовки жертвенника и трех поклонов: Боже, очисти мя, грешного, и помилуй мя.

Целуя дискос: Искупил ны еси от клятвы законныя

Целуя Чашу: честною Твоею Кровию,

Целуя звездицу: на Кресте пригвоздився и копием прободся,

Целуя лжицу: безсмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе.

Благословен Бог наш всегда: ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Трижды, указывая копием: В воспоминание Господа, и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа.

Надрезая просфору с левой от себя стороны: Яко овча на заколение ведеся.

Надрезая с правой от себя стороны: И яко Агнец непорочен, прямо стригущаго Его безгласен, тако не отверзает уст Своих.

Надрезая верх: Во смирении Его суд Его взятся.

Надрезая низ: Род же Его кто исповесть.

Надрезая снизу и вынимая Агнца: Яко вземлется от земли живот Его.

Кладя печатью вниз на дискос и надрезая: Жрется Агнец Божий, вземляй грехи мира, за мирский живот и спасение.

Перевернув Агнец, погружая копие с левой от себя стороны: Един от воин копием ребра Его прободе, и абие изыде кровь и вода, и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его.

Благословляет и вливает вино и воду.

Вторая просфора: В честь и память Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, Ея же молитвами приими, Господи, жертву сию в пренебесный Твой Жертвенник.

Кладя частицу слева от Агнца: Предста Царица одесную Тебе, в ризы позлащенны одеяна, преукрашенна.

Первая частица: Честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

Вторая частица: Святых славных пророков Моисея и Аарона, Илии и Елисея, Давида и Иессея, святых триех отроков, и Даниила пророка, и всех святых пророков.

Третья частица: Святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла и прочих всех святых апостолов.

Четвертая частица: Иже во святых отец наших, святителей Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, Афанасия и Кирилла, Николая Мирликийскаго,* Михаила Киевскаго, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена Московских, Никиты, епископа Новгородскаго, Леонтия, епископа Ростовскаго, и всех святых святителей.

Пятая частица: Святаго апостола первомученика и архидиакона Стефана, святых великих мучеников Димитрия, Георгия, Феодора Тирона, Феодора Стратилата и всех святых мученик, и мучениц Феклы, Варвары, Кириакии, Евфимии и Параскевы, Екатерины и всех святых мучениц.

Шестая частица: Преподобных и богоносных отец наших Антония, Евфимия, Саввы, Онуфрия, Афанасия Афонскаго, Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежскаго, Варлаама Хутынскаго, Серафима Саровскаго и всех преподобных отец; и преподобных матерей Пелагии, Феодосии, Анастасии, Евпраксии, Февронии, Феодулии, Евфросинии, Марии Египтяныни и всех святых преподобных матерей.

Седьмая частица: Святых и чудотворцев бессребреник Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеймона и Ермолая и всех святых бессребреников.

Восьмая частица: Святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и святаго (его же есть храм и день), и всех святых, ихже молитвами посети ны, Боже.

Девятая частица: Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго.

Четвертая просфора: Помяни, Владыко Человеколюбче, всякое епископство православных, господина нашего святейшего вселенского архиерея (имя рек) Папу Римского, и митрополита нашего (имярек), честное пресвитерство, во Христе диаконство и весь священнический чин, братию и сослужебники наша священники, диаконы и всю братию нашу, яже призвал еси во Твое общение Твоим благоутробием, Всеблагий Владыко.

Помяни, Господи, богохранимую страну нашу и православных людей ея.

Помяни, Господи, о здравии и спасении раба Божия (или рабов Божиих) (имя рек).

Пятая просфора: О памяти и оставлении грехов святейших патриархов православных (имя рек).

И всех в надежди воскресения, жизни вечныя и Твоего общения усопших православных отец и братии наших, Человеколюбче Господи.

Помяни, Господи, и мое недостоинство и прости ми всякое согрешение, вольное же и невольное.

Благословляя кадило: Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовнаго, еже прием в пренебесный Твой Жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа.

Звездица: И пришедши звезда, ста верху, идеже бе Отроча.

Покровец на дискос: Господь воцарися, в лепоту облечеся, облечеся Господь в силу и препоясася, ибо утверди вселенную, яже не подвижится. Готов престол Твой оттоле, от века Ты еси. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя, возмут реки сотрения своя, от гласов вод многих. Дивны высоты морския, дивен в высоких Господь. Свидения Твоя уверишася зело. Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дний.

Покровец на Чашу: Покры небеса добродетель Твоя, Христе, и хвалы Твоея исполнь земля.

Воздух: Покрый нас кровом крилу Твоею, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой и спаси душы наша, яко Благ и Человеколюбец.

Кадя жертвенник, трижды: Благословен Бог наш, сице благоволивый, слава Тебе всегда: ныне, и присно, и во веки веков.

Боже, Боже наш, небесный Хлеб, Пищу всему миру, Господа нашего и Бога Иисуса Христа пославый, Спаса и Избавителя, и Благодетеля, благословяща и освящающа нас, Сам благослови предложение сие и приими е в пренебесный Твой Жертвенник. Помяни, яко Благ и Человеколюбец, принесших и ихже ради принесоша, и нас неосуждены сохрани во священнодействии Божественных Твоих Таин, яко святися и прославися пречестное и великолепое Имя Твое: Отца, и Сына, и Святаго Духа ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Воскресый из мертвых (только в день воскресный) Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго, и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец.

Читать еще:  Молитва при болезни собак

Каждение престола: Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный.

Псалом 25

В случае с этим псалмом авторство царя Давида не ставится под сомнение, он пишет от первого лица в трудной для него жизненной ситуации. Из текста псалма 25 мы видим, что во время его написания Давид спокойно посещал скинию и приносил дары. Этот факт дает понять, что события, во времена которых был написан псалом, никак не связан с конфликтом с Саулом, когда Давид был отправлен в гонения и был вынужден скрываться. Речь в данном случае идет об измене Авессалома – сына Давида, узнав о которой он впал в отчаяние и печаль. Поползли слухи по земле иудейской о восхождении на трон помазанника Божьего. И Давид в очередной раз склоняет голову, прося милости Бога, не оправдываясь и не доказывая свою правду. Праведник верит в справедливый суд Создателя и знает, что он все ведает. Царь вкладывает в свою молитву особый смысл о смирении и терпении.

Текст молитвы псалом 25

На церковнославянском языке с ударениями

1 Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́.

2 Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́.

3 Яко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й.

4 Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду.

5 Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду.

6 Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди.

7 Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́.

8 Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́.

9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою, и с му́жи крове́й живо́т мой.

10 И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды.

11 Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя.

12 Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.

На русском языке

1 Суди меня, Господи, ибо я в беззлобии моём ходил, и, на Господа надеясь, не изнемогу.

2 Проверь меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренность мою и сердце моё.

3 ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей,

4 не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду;

5 возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду;

6 Омою среди невинных руки мои и обойду жертвенник Твой, Господи,

7 чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои.

8 Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей.

9 Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными,

10 у которых в руках злодейство, и которых правая рука полна мздоимства.

11 А я хожу в моей непорочности; избавь меня, [Господи,] и помилуй меня.

12 Моя нога стоит на прямом пути; в собраниях благословлю Господа.

Для чего читают псалом 25?

«Искуси мя, Господи, и испытай мя, разжзи утробы моя, и сердце мое». Он говорит: «Посмотри, Господи, на меня, на мое внутреннее состояние. Как огнем очищается золото и испытывается на прочность и чистоту, так и Ты, Господи, испытай меня. И Ты увидишь, что даже внутри меня нет никакой неправды. Только в незлобии хожу пред очами Твоими».

«Яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих во истине Твоей». Он опять говорит: «Все, что я буду делать – только по милости. Буду ходить по тем путям, которые Ты мне покажешь, исполняя все заповеди Твои». Неважно, что встретится в его жизни, он все равно будет верен и последователен мыслям и примеру Самого Господа.

«Не седох с сонмом суетным, и со законопреступными не вниду». Он говорит: «Я никогда не находился в особых суетных, неправедных собраниях. Никогда не был заодно с теми, кто нарушает закон, кто является преступником или убийцей». Он всегда таких людей сторонился. Многие скажут: «Как же он не был убийцей?» Он же был царем, защитником и предводителем своего народа, военачальником. Но одно дело, когда ты на войне защищаешь свою страну, уничтожаешь врага ради сохранения своего рода и государства, а другое дело, когда ты из корыстных целей кого-то убиваешь, чтобы завладеть его властью, имуществом или просто отомстить ему, если он задел твою гордыню. Это является серьезнейшим грехом. Такой человек называется законопреступник. Если человек – защитник своего Отечества, мы прославляем его, у нас даже есть празднование в честь защитников Отечества. А нарушитель закона, законопреступник, достоин наказания. Раньше было не принято даже сидеть с такими людьми за одним столом. Он мог жить дальше, даже не сидеть в тюрьме, но к нему всегда испытывали презрение. Псалмопевец Давид говорит, что он никогда не был в собрании с такими людьми.

«Возненавидех церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду». Лукавнующие — это люди, живущие во лжи. Нечестивые — это язычники, те, которые не имели истинного богопочитания. Псалмопевец Давид говорит: «Я с ними никогда не сяду за один стол». Хотя, мы знаем, что во время преследований Давида, Саул его изгонял из родной среды, и ему приходилось жить среди язычников. Хотя он и находился среди них, но не имел ничего общего, искал возможность уйти оттуда. Когда человек приходит в гости и стоит, значит, он спешит, сразу должен уйти. Если человек пришел и сел, это сидение может быть и до вечера, и до следующего дня, и не знаешь, когда он уйдет.

«Умыю в неповинных руце мои, и обыду жертвенник Твой, Господи». Псалмопевец Давид использует образный язык, подтверждающий то, что он не имеет ничего общего с нечестивыми, с теми, у кого руки в крови. Он не имеет ничего общего с теми, кто творит неправедные дела. Здесь вспоминается Пилат, омывший руки и сказавший: «Неповинен я в крови Праведника сего». Это древнейший обычай – умывать руки, когда ты не можешь убедить человека. Человек совершает скверное, а ты не согласен, и ты умываешь руки и говоришь, что ты не причастен. Псалмопевец говорит именно об этом: «Я не причастен к тому злу, которое происходит в этом мире, среди иноплеменников, язычников. Я удаляюсь от всего этого». Он говорит не про Ковчег Завета, а именно жертвенник. Ковчег Завета находился во Святая Святых, а жертвенник находился во Святая. Во Святая Святых мог входить первосвященник только раз в год. А во Святая мог входить священник для каждения во время богослужения. Когда мы обходим жертвенник или храм с крестным ходом, то это всегда радость, ликование, поклонение тому святому, что мы обходим.

«Еже услышати ми глас хвалы Твоея, и поведати вся чудеса Твоя». Когда священники обходили жертвенник вокруг, они совершали богослужение с пением, поэтому Давид говорит: «Глас хвалы Твоея». «Поведати вся чудеса Твоя», – он говорит о чтении Священного Писания, в котором свидетельствуется о чудесах, которые Господь сотворил. Само сотворение мира — тоже чудо. Тогда читалось Пятикнижие Моисеево, где возвещались чудеса Божии.

«Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея». Здесь мы можем говорить только о Ковчеге Завета и скинии Моисеевой. Не был еще при Давиде построен храм Господень. Давид возлюбил красоту, одухотворенность скинии Божией, тем самым, он свидетельствует, что, если он возлюбил дом этот, значит, он возлюбил и Хозяина, Самого Творца. Он всем своим сердцем прилепился к скинии и месту селения славы Божией. У евреев было четкое понимание того, что в храме Божием живет Бог. Скиния – для Бога, дворец – для царя, а не для подданных. У нас сейчас понимание: храм — для молящихся. Мы ведем себя, как хозяева. У Израиля такого понимания, такой демократии, вольности не было. Они четко понимали, что храм — это место селения Самого Бога. Это дом Божий. В доме Божием ты ведешь себя не так, как ты захочешь, а так, как во дворцах царей, где есть определенный этикет. Такое понимание до сих пор остается у них. Мы не подтянулись к этому пониманию. Господь изгонял торговщиков и меновщиков из храма Божиего, переворачивал столы. Невозможно делать в храме Божием то, что мы хотим. Храм Божий построен для определенных целей, мы должны не привносить что-то свое, а вливаться в то, что в нём есть.

– Вы определили тенденцию: мы много лет просим людей одеваться благопристойно, особенно это касается летнего времени. На улице жарко, но, если в жару позовут на прием к Президенту Российской Федерации, вряд ли люди пойдут в шлепанцах, шортах и майке – они наденут легкий костюм. Каждое лето мы наблюдаем, что нет пока культуры одеваться в храм. Что для этого нужно?

– Нужно читать Псалтирь царя Давида. «Я полюбил благолепие дому Твоего», а мы приходим в храм и начинаем: «Почему здесь все в золоте? Давайте все нищим раздадим». Если мы делаем дом для Бога, он не должен быть шалашом, но он должен соответствовать тому, что подобает славе Божией. В первую очередь, это надо для нас. Мы должны почитать Бога, прославлять Его. Значит, мы имеем не только возможность, но и право просить у Бога Его милости и любви, как просит псалмопевец Давид: «Я возлюбил благолепие дому Твоего и место селение славы Твоея». Он восхваляет даже землю, на которой стоит скиния. Не всякое место на земле может быть освящено храмом Божиим. Мы живем с таким пониманием и часто говорим: «Почему Господь меня не слышит, мне не помогает?» Потому что, мы не имеем право на милость и помощь от Бога, мы не возлюбили храм Божий и место селение Бога.

«Да не погубиши с нечестивыми душу мою, и с мужи кровей живот мой». Он говорит про язычников и про тех, кто нарушил закон и пролил немалую кровь на земле. После того, как он исповедовал любовь к благолепию храма Божиего, он уже имеет право просить.

«Ихже в руку беззакония, десница их исполнися мзды». Он говорит о неправдах людей, нарушениях законов, принятии взяток, совершении неправедного суда.

«Аз же незлобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя». Опять он говорит о своем незлобии: «Я никогда не был с ними заодно». Он во всем поучается от Бога в жизни своей, он просит, чтобы Господь не вменил ему какого-то греха, а, наоборот, помог ему.

«Нога моя ста на правоте: в церквах благословлю Тя, Господи». Праведным Господь называется потому, что Он совершает праведный суд. Давид говорит: «Я всю свою жизнь стараюсь отдать Господу, живя благочестиво, по заповедям Божиим». Он исполняет заповеди. Храмов тогда не было. Он пророчествует о том, что в будущем во всех христианских конфессиях будет прославляться имя Божие теми словами, которыми воспел Бога псалмопевец Давид. Мы и живем в то время, разбираем Псалтирь, потому что она прославляет Бога. Давид полно, искренне, поучительно прославил Господа.

Сегодняшний псалом удивителен. Конечно, Давид говорит о своих испытаниях, трудностях, неправдах. Современный человек озлобляется на то, что встречается в жизни с большими трудностями и не может их преодолеть. Он не может молиться, а если даже и молится, то его молитва скудна, и он просто просит. А псалмопевец Давид не считает, что Господь должен просто дать лишь потому, что человек попросил. Ты должен что-то представить: милосердие, любовь к Богу, действенную и истинную. Он может сказать: «Я хочу слышать слова богослужебные, хочу пророчествовать о Тебе словами Священного Писания». Человек может многое представить Богу. Но мы-то ничего не можем, что тогда мы попросим у Бога? Только то, чтобы Он научил нас хотя бы принести достойное покаяние в грехах, чтобы Господь не посрамил нас в жизни. Этот псалом очень сильный, глубокий. Мы должны стремиться к тому, чтобы в своей жизни были похожими на псалмопевца Давида, особенно в образе собственной молитвы.

– Вы говорили о том, что люди спрашивают: «Почему Господь меня не слышит?». Есть рассуждение архиепископа Никона (Рождественского): «Вы никогда не задумывались о том, что ваши просьбы к Богу иногда могут навредить и другому человеку?». Когда вы просите, вы думайте и об этом. Наши просьбы могут навредить другим людям.

– Да, может быть и такое.

Ведущая: Любовь Акелина
Расшифровка: Наталья Маслова

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector