Тропарь и молитва как читать

Тропарь и молитва как читать

Тропарь и молитва как читать

Б о́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Ин тропарь, глас 2:

А по́столи му́ченицы и проро́цы, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, о нас Того́, я́ко бла́га, моли́те, мо́лимся, спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

И́ же во всем ми́ре му́ченик Твои́х, я́ко багряни́цею и ви́ссом, кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, те́ми вопие́м Ти, Христе́ Бо́же: лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, мир жи́тельству Твоему́ да́руй и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

А по́стол пропове́дание, и оте́ц догма́ты, Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша, я́же и ри́зу нося́щи и́стину, истка́нну от е́же свы́ше богосло́вия, исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

Ин кондак, глас 8:

Я́ ко нача́тки естества́ Насади́телю тва́ри вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, Богоно́сныя му́ченики; тех моли́твами в ми́ре глубо́це Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́ Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Б о́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на Небеси́ от А́нгел воспева́емый, на земли́ от челове́к во святы́х Свои́х хва́лимый, да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Самому́ де́йствующему вся во всех, мно́зи соверши́шася, святи́и в кое́мждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́, нам о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дшии, гото́ви, в нем же са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти. Сих святы́х всех и ( имя святого ) воспомина́я и их богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в них де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя, Свя́те святы́х, даждь ми гре́шному после́довати их уче́нию, житию́, любви́, ве́ре, долготерпе́нию, и их моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, Небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

О преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се ны́не, в день о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на нас, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих вам сие́ хвале́бное пе́ние и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода: ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся вам: моли́те ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст нам дух ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́ и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К вам, о святи́и вси и ( имя святого ), я́ко путево́дным свети́льникам, дея́ньми свои́ми освети́вшим путь Небе́снаго восхо́да, аз многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мои́ ум и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаря́ем и подкрепля́ем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в Небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О , святы́й уго́дниче Бо́жий ( имярек ), по́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь всем лю́бящим Его́; те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В елича́ем вас, апо́столи, му́ченицы, проро́цы и вси святи́и, и чтим святу́ю па́мять ва́шу, вы бо мо́лите за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Молитвы о покровительстве певчих, о помощи в духовном пении и чтении

Божией Матери пред Ее иконою “Попская”
(В Православной Церкви Божья Матерь считается покровительницей певчих, а поэтому икону Ее всегда ставили в певческих школах. У греческих певцов нотная наука называлась поповское искусство, а поэтому и икона Покровительницы певчих называлась Попскою. У Божественного Младенца перстосложение изображалось такое, каким начальник хора подавал знак к пению.)

Молитва
Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирым и странным заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо Сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся. Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молении наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина чистая и благословенная. Аминь.

Тропарь, глас 4
К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши: потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Читать еще:  Молитва за усопших староверов

Кондак, глас 6
Предстательство христиан непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Ин кондак, глас 8
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная. Преславная Приснодево, Мати Христа Бога принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородице Дево, не презри мене грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Припевы
Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерушимей стене и предстательству. Призри благосердием, Всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, и исцели души моея болезнь.

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

———————————————————————-
Преподобному Роману Сладкопевцу
Святой Роман не знал грамоты, но разумом своим он стремился к Богу, Клирики, роптавшие на него, учинили ему унижение. Роман плача и молясь Богородице, просил у Нее заступления. Богородица явилась ему во сне, вложила в уста ему хартию, после чего Роман воспевал сладким голосом кондаки, премудрость потекла у него, как река. Он составил множество кондаков.

Молитва
О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Романе, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя: поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится, ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу: Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь преподобному, глас 8
В тебе, отче, известно спасеся еже по образу приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, приходит бо: прилежати же о души, вещи безсмертней: тем же и со Ангелы срадуется, преподобне Романе, дух твой.

Кондак, глас 8
Божественными добродетельми духа измлада украсився. Романе, премудре, Церкви Христово пречестное украшение был еси: пением бо прекрасным украсив ю, блаженне. Тем молим тя: подаждь желающим Божественнаго дарования твоего, яко да вопием ти: радуйся, отче преблаженне, красото церковная.

Величание преподобному
Ублажаем тя, преподобне отче Романе, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Как нужно читать общие тропари

В православном богослужебном песнопении тропари представляют собой древнейшую христианскую молитвенную песнь, которая раскрывает сущность празднуемого события или жизнь и подвиги святых. На сегодняшний день собрание тропарей, предлагаемое православной индустрией, является самым полным.

В него включены тропари общие на все православные праздники, святым угодникам Господним, в том числе, новопрославленным и местночтимым на каждый день года. Православная индустрия предлагает для удобства простым христианам сборник тропарей — Тропарион, который сможет стать достойным помощником верующим в паломничестве по православным святым местам и совершении домашних молитв. Собранный в единый сборник, Тропарион даёт возможность не только выбирать какой тропарь читать на праздничное православное событие, но и на каждый день седмицы.

Как читать тропарь

В православной богослужебной практике тропари и кондаки и читаются и поются. Существует восемь различных распевов, которые называются гласами. Какой из воскресных тропарей выбрать при чтении зависит от порядка богослужения. Существует определенная последовательность того, как читать тропари. В церковном календаре существуют указания на глас, который читается в данное воскресенье. Вербное Воскресенье и Пасха имеют свои тропари, которые читаются вместо или вместе с тропарями воскресными очередного гласа.

Формирование порядка, как читать тропарь происходило на протяжении многих столетий и окончательно сформировалось в IX веке. Книга, которая представляет собой своеобразный устав богослужений Типикон содержит основные указания о чтении тропарей во многих местах, с изложением порядка богослужения того или иного дня. Приобрести Типикон можно в каждом православном храме, в церковных лавках, в интернет-магазинах с оформлением для повседневного использования или подарочного варианта. Отдельно указывается, какие читать тропари в будние дни, в воскресные дни, дни памяти святых, в предпразднества и попразднества двунадесятых Господних Богородичных праздников. Каждый православный храм имеет свои правила, которые способствуют правильному пению и чтению тропарей.

Текст общих тропарей

Апостоли святии, / молите Милостиваго Бога, / да прегрешений оставление / подаст душам нашим.

Тропарь Апостолу единому .

Апостоле святый [имя рек], моли Милостиваго Бога, / да прегрешений оставление / подаст душам нашим.

Читать еще:  Очень сильная молитва что бы человек позвонил

Святии безсребреницы и чудотворцы, / посетите немощи наша: / туне приясте, туне дадите нам.

Тропарь Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу.

Пречистому Твоему образу поклоняемся, Благий, / просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: / волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, / да избавиши яже создал еси от работы вражия. / Тем благодарственно вопием Ти: / радости исполнил еси вся, Спасе наш, / пришедый спасти мир.

Тропарь Затворнику Печерскому.

Велия веры исправления, / в пещернем затворе, яко на воде упокоения, / преподобие отче [имя рек], радовался еси, / огнем бо любве Божественныя распаляемь, / бдением и молитвою безстрастия достигл еси / и явился еси равноангельный на земли. / Того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Мученицы Твой, Господи, / во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: / имуще бо крепость Твою, / мучителей низложиша, / сокрушиша и демонов немощныя дерзости. / Тех молитвами / спаси души наша.

Тропарь Мученику единому.

Мученик Твой, Господи, [имя рек], / во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: / имеяй бо крепость Твою, / мучителей низложи, / сокруши и демонов немощныя дерзости. / Того молитвами / спаси души наша.

Агницы словесныя / Агнцу и Пастырю приведбстеся мучением ко Христу, / течение скончавше, и веру соблюдше. / Темже днесь радостною душею совершаем, досточудныя, / святую вашу память, / Христа величающе.

Тропарь Мученице единой.

Агница Твоя, Иисусе, [имя рек], / зовет велиим гласом: / Тебе, женише мой, люблю, / и Тебе ищущи страдальчествую, / и сраспинаются и спогребаюся крещению Твоему, / и стражду Тебе ради, / яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, / да и живу с Тобою: / но яко жертву непорочную приими мя с любовию пожершуюся Тебе. / Тоя молитвами, / яко милостив, спаси души наша.

Православия наставниче, / благочестия учителю и чистоты, / вселенныя светильниче, / архиереев богодухновенное удобрение, [имя рек] премудре, / ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, / моли Христа Бога спастися душам нашим.

Тропарь Преподобной жене.

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: / приимши бо крест, последовала еси Христу, / и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / Темже и со ангелы срадуется, преподобная [имя рек], дух твой.

Тропарь Преподобному единому.

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: / приим бо крест, последовал еси Христу, / и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / Темже и со ангелы срадуется, преподобие [имя рек], дух твой.

Тропарь Преподобному Печерскому.

Постом душу твою просветил еси, / молитвами непрестанными сердце твое сосуд Духа Святаго соделал еси, / преподобие отче наш [имя рек], / темже вся вражия ополчения крепко посрамил еси /и, яко победоносец истинный, воздаяния получил еси от Христа Бога. / Тому помолися о душах наших.

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / не остави милость Твою от нас, / но молитвами их/в мире управи живот наш.

Тропарь Преподобномученику единому.

В тебе отче, известно спасеся еже по образу: / приим бо крест последовал еси Христу, / и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертной. / Темже и со ангелы срадуется, преподобие [имя рек], дух твой.

Тропарь Преподобномученице единой.

Агница Твоя, Иисусе, [имя рек], / зовет велиим гласом: / Тебе, женише мой, люблю, / и Тебе ищущи страдальчествую, / и сраспинаюся и спогребаюся крещению Твоему, / и стражду Тебе ради, / яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, / да и живу с Тобою: / но яко жертву непорочную приими мя с люббвию пожершуюся Тебе, / тоя молитвами, / яко милостив, спаси души наша.

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / не остави милость Твою от нас, / но молитвами их / в мире управи живот наш.

Тропарь Преподобным женам.

Истинному желанию уневестившася, христославныя, / и временного обручника отвергшася совокупления, / и добродетельными подвигами возрастша, / на высоту востекосте нетления, / краснодушныя и многобогатыя, / столпи монашествующих жен и правило: / темже о нас молите непрестанно, / любовию вашу память празднующих.

Тропарь Преподобным Печерским.

Преблаженнии и Богоноснии отцы наши [имя рек], / яко стяжавший дерзновение ко Господу / равноангельным своим житием, / егоже ради обогати Христос нетлением и чудесы мощи ваша, / молим вас прилежно: / испросите душам нашим очищение / и велию и богатую милость.

Тропарь Пресвятой Богородице.

К Богородице прилежно ныне притецем, / грешнии и смиреннии, и припадeм, / в покаянии зовуще из глубины души: / Владычице, помози, на ны милосердовавши, / потщися, погибаем от множества прегрешений, / не отврати Твоя рабы тщи, / Тя бо и едйну надежду имамы.

Тропарь Пророку единому.

Пророка Твоего [имя-рек] память, Господи, празднующе, / тем Тя молим: / спаси души наша.

Тропарь Святителю единому.

Правило веры и образ кротости, / воздержания учителя / яви тя стаду твоему, / яже вещей истина: / сего ради стяжал еси смирением высокая, / нищетою богатая, / Отче [имя рек], / моли Христа Бога / спастйся душам нашим.

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / не остави милость Твою от нас, / но молитвами их/в мире управи живот наш.

Тропарь Святым Ангелам и прочим безплотным Силам.

Небесных воинств Архистратизи, / молим Вас присно мы недостойнии,/ да вашими молитвами оградите нас / кровом крил невещественныя вашея славы, / сохраняюще ны припадающие прилежно и вопиющия: / от бед избавите ны, / яко чиноначальницы Вышних Сил.

Православия наставниче, / благочестия учителю и чистоты, / вселенныя светильниче, / архиереев богодухновенное удобрение, [имя рек] премудре, / ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, / моли Христа Бога спастися душам нашим.

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / не остави милость Твою от нас, / но молитвами их/в мире управи живот наш.

Тропарь Священномученику единому.

И нравом причастник, / и престолом наместник апостолом быв,/ деяние обрел еси, Богодухновенне, / в видения восход, / сего ради слово истины исправляя, / веры ради пострадал если даже до крове, / священномучениче [имя рек], / моли Христа Бога / спастися душам нашим.

Читать еще:  Крест молитва да воскреснет бог 18258 с елизавета

Тропарь Христа ради юродивому.

Глас апостола Твоего Павла услышав глаголющ: / мы юроди Христа ради, / раб Твой, Христе Боже, [имя рек] / юрод бысть на земли Тебе ради: / темже память его почитающе, / Тебе молим. Господи, спаси души наша.

Величание Иконе Божией Матери, общее.

Величаем Тя, / Пресвятая Дево / Богоизбранная Отроковице / и чтим образ Твой святый, / имже точиши исцеления / всем с верою притекающим.

Тропарь и молитва как читать

Богородичное правило. Пяточисленные молитвы

Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви

В оформлении обложки использована икона «Явление Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму Саровскому»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, благослове́нна Ты в жена́х (Лк. 1, 28) – так приветствовал Пресвятую Деву Марию Архангел Гавриил при Благовещении. Эту молитву заповедал творить преподобный Серафим Саровский своим дивеевским «сиротам», духовным чадам – сестрам Серафимо-Дивеевской обители – и всем боголюбивым мирянам, прибегавшим к его молитвенной помощи. Великий старец благословлял ежедневно проходить по Канавке вокруг Дивеевской обители, прочитывая 150 раз «Богородице Дево, радуйся…».

В обители этот наказ преподобного Серафима неукоснительно исполняется и по сей день. Исполнять это молитвенное правило советовали своим чадам и священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский (1883-1937) и подвижник благочестия XX столетия схиархимандрит Захария.

В беседе с Н. А. Мотовиловым преподобный Серафим так говорил о Божией Матери: «Хотя враг диавол и обольстил Еву, и с нею пал и Адам, но Господь не только даровал им Искупителя в плоде Семени жены, смертию смерть поправшего, но и дал всем нам в Жене, Приснодеве Богородице Марии, стершей в Самой Себе и стирающей во всем роде человеческом главу змиеву, неотступную Ходатаицу к Сыну Своему и Богу нашему, непостыдную и непреоборимую Предстательницу даже за самых отчаянных грешников. По этому самому Божия Матерь и называется „Язвою бесов“, ибо нет возможности бесу погубить человека, лишь бы только сам человек не отступил от прибегания к помощи Божией Матери». Вот почему так важно молиться Царице Небесной, особенно теперь, когда кругом столько соблазнов, скрытых и явных, наводимых врагом рода человеческого на неопытных и не знающих как защититься людей.

Если с непривычки трудно будет одолевать ежедневно «Богородице Дево, радуйся…» 150 раз, то следует читать поначалу 50 раз. После каждого десятка надо читать по одному разу «Отче наш…» и «Милосердия двери…»:

Отче наш, И же еси́ на небесе́х! Дасвяти́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Есть несколько вариантов исполнения Богородичного правила. Позволительно совершать какой-то один из них или чередовать их. Ниже приводится последование, которое составил священномученик Серафим (Звездинский). Исполняя Богородичное правило, он молился за весь мир и охватывал этим правилом всю жизнь Царицы Небесной. Он советовал читать после каждого десятка прочтения молитвы «Богородице Дево» молитвы

«Отче наш…» – 1 раз, «Милосердия двери…» – 1 раз, а также «Молитву за духовного отца…» – 1 раз.

Молитва за духовного отца

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя). Прости ему вся прегрешения его, не осуди, не истяжи ради греховной моей жизни, исполни его мудростию, молитвою и любовию, и ради его святых молитв даруй моим грехам прощение и жизни исправление, в добродетели же преуспеяние.

Ниспосли ему милости Твоя богатая, сподоби его в день сей без греха сохранитися. Побори его враги плотския и безплотныя и от наветов их избави его. Соблюди паству его от всех сетей диавольских и даждь нам, Господи, в покаянии утвердить жизнь нашу, в заповедех Твоих и в любви друг ко другу.

Помяни, посети, укрепи, Господи, духовнаго отца моего (имя) и сохрани его на многая лета. Твое бо есть еже миловати и спасати нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Вспоминаем Рождество Пресвятой Богородицы. Молимся о матерях, отцах и детях.

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, ра́дость возвести́ всей вселе́нней: из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды, Христо́с Бог наш, и разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, и упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ рабо́в Твои́х (имена родителей и сродников), а уме́рших (имена их) со святы́ми упоко́й в ве́чной сла́ве Твое́й.

Вспоминаем Введение во храм Пресвятой Девы Богородицы.

Молимся о заблудших и отпавших от Православной Церкви.

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние и челове́ков спасе́ния пропове́дание: в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется и Христа́ всем предвозвеща́ет. Той и мы велегла́сно возопии́м: ра́дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ и соедини́ (или присоедини́) к Свято́й Правосла́вной Це́ркви заблу́дших и отпа́вших рабо́в Твои́х (имена).

Вспоминаем Благовещение Пресвятой Богородицы (см.: Лк. 1, 26-38). Молимся об утолении скорбей и утешении скорбящих.

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна, и е́же от ве́ка та́инства явле́ние; Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет, и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет. Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector