Молитва утренняя для начинающих читать

Молитва утренняя для начинающих читать

Краткое утреннее молитвенное правило на церковнославянском

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

Краткое содержание утренней молитвы:

 • Краткое молитвенное правило :
  • Молитва предначинательная
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • Господня (Отче наш)
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)

Все молитвы утреннего правила подряд:

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
(Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

О живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Утренние молитвы для начинающих

Важность утренних молитв для начинающих верующих сравнима с воином, выходящим на поле ратное для борьбы с врагом. Утренняя молитва в данном сравнении играет роль надёжных доспехов, защищающих души православных от злейшего врага и искушений.

Церковь сделала нам неоценимый подарок – возможность говорить с Богом посредством молитв. Поэтому каждый, кто решился выбрать путь к Господу, должен начинать свой день с короткой утренней молитвы.

Многие христиане заучивают тексты наизусть, но вначале можно воспользоваться «Молитвословом», где есть тексты утренних молитв для начинающих.

К примеру, «Отче наш» читается обязательно и утром, и вечером. Это воззвание к Господу наше озаряет наш день, внушает в нас веру и озаряет путь.

Главное – полностью погрузиться в смысл слов молитвы, забыть о суетных надеждах и тщеславии, остаться наедине с Господом нашим и излить ему душу свою. Молиться необходимо стоя, сидеть могут лишь немощные и старики. Если вы пришли покаяться в Церковь, то утренние молитвы могут совершаться в чередовании земных поклонов или стоя на коленях.

Тексты утренних молитв для начинающих

Для начинающих рекомендуют начать свой путь в православии с кратких утренних молитв.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читать еще:  Молитва о здравии близких и родных

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

Песнь Пресвятой Богородице

Благодатная Марие, Господь с Тобою;

благословена Ты в женах

и благословен плод чрева Твоего,

яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго,

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Молитва первая, святого Макария Великого

яко николиже сотворих благое пред Тобою;

но избави мя от лукаваго,

и да будет во мне воля Твоя,

да неосужденно отверзу уста моя недостойная

и восхвалю имя Твое святое,

Отца и Сына и Святаго Духа, ныне

и присно и во веки веков Аминь.

Молитва того же святого

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю,

и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе:

помози ми на всякое время, во всякой вещи,

и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения,

и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное.

Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое,

и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва к Ангелу хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе;

укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела,

вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего,

и аще что согреших в прешедшую нощь сию,

покрый мя в настоящий день,

и сохрани мя от всякаго искушения противнаго,

да ни в коем гресе прогневаю Бога,

и молися за мя ко Господу,

да утвердит мя в страсе Своем,

и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего,

уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего;

и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен.

И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий,

и от всех действ злых свободи мя.

Яко благословена еси от всех родов,

и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя),

яко аз усердно к тебе прибегаю,

скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Молитва о живых

отца моего духовнаго (имя),

родителей моих (имена),

начальников, наставников, благодетелей (имена их)

и всех православных христиан.

Молитва о усопших

благодетелей (имена их),

и всех православных христиан,

и прости им вся согрешения вольная и невольная,

и даруй им Царствие Небесное.

Окончание молитв

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Православные утренние молитвы: тексты и как читать

Молитвенное правило мирянина состоит из утренних и вечерних молитв, которые совершаются ежедневно.

Начинающим может быть трудно сразу начать читать положенное правило всё целиком. Обычно духовники советуют начинать с нескольких молитв, и затем каждые 7-10 дней добавлять к правилу по одной молитве, чтобы навык читать правило выработался постепенно.

Восстав от сна, прежде всякого другого занятия стань благоговейно, представляя себя перед Всевидящим Богом, и, полагая на себе крестное знамение, говори:

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Молитва мытаря (Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков.

Молитва Господня

Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё;

да будет воля Твоя как на небе, так и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Тропари Пресвятой Троице

Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим, Благий, и ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный:

«Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас».

Читать еще:  Молитва от сглаза и порчи новорожденных

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи!

Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица:

«Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас».

И ныне и всегда и во веки веков.

Внезапно придёт Судия, и деяния каждого обнаружатся.

Со страхом воскликнем в полночь:

«Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас».

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков.

Молитва к Пресвятой Троице

Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению,

Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твоё человеколюбие,

и поднял меня, спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твоё.

И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою.

И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков.

Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадём ко Христу-Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадём к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё;

совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.

Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною.

Тебе, Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в суд.

Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя.

Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл.

Ты окропишь меня иссопом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега,

дашь мне услышать радость и веселие – возрадуются кости униженные.

Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня.

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.

Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей.

Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою.

Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не будешь благоволить.

Жертва Богу – дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Бог не презрит.

Облагодетельствуй, Господи, во благоволении Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, –

тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Символ веры

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли,
всего видимого и невидимого.
И в единого Господа Иисуса Христа,

Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков:
Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного,
не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.

Ради нас людей и ради нашего спасения
сошедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого
и Марии Девы, и ставшего человеком.

Распятого же за нас при Понтийском Пилате,
и страдавшего, и погребенного.
И воскресшего в третий день, согласно Писанию.

И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых,
Его же Царству не будет конца.

И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.
В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Признаю одно крещение для прощения грехов.

Ожидаю воскресения мертвых.
И жизни будущего века.
Аминь (истинно так).

Молитва первая, Святого Макария Великого (к Богу Отцу)

Боже, очисти меня, грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою.

Избавь меня от зла, и да будет во мне воля Твоя.

Дай мне не подвергаясь осуждению открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков.

Молитва вторая, Святого Макария

Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь,
Спасе, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе:

не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно Распявшийся!

Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего перед Тобой на молитве.

И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня.

Молитва третья, того же святого

Владыко Человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе и, по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела.

Я молюсь Тебе: помоги мне всегда и во всём, и избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня, и введи в Царство Твоё вечное.

Ибо Ты – мой Творец, Источник и Податель всякого блага.

На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков.

Молитва четвертая, Святого Макария

Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла.

Ты Сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещённым сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков.

Молитва пятая, Святого Василия Великого

Господи, Вседержителю, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий и нас, живущих на земле, не оставляющий, наблюдающий сердца и помыслы,

и ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный Свет, Который не оставляет затенённого места на Своём пути!

Ты Сам, бессмертный Царю, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст,

и прости нам прегрешения наши, совершённые нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа.

И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенною мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судия придёт со славою воздать каждому по делам его.

Да найдёт Он нас не лежащими и спящими, но бодрствующими и восставшими, среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его,

где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего.

Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий и освящающий весь мир, и Тебя воспевает всё творение в веки вечные.

Молитва ко Ангелу-хранителю

Святый Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою.

Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела.

Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения.

О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела!

Прости мне всё, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день.

И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом;

и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своём и соделал меня рабом, достойным Своей милости.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня, ничтожного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие,

нерадение, и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб.

Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия.

Ибо Ты благословенна от всех родов, и Твоё пречестное имя славится во веки веков.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь, и других любезных сердцу святых

Молите Бога о мне, святые угодники Божии (имена), ибо я усердно к вам прибегаю, скорым помощникам и молитвенникам о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария: Господь с Тобою;

благословенна Ты между женами, и благословен Плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силой Креста Твоего Церковь Твою.

Молитва о здравии и о спасении живых

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя), супруга (имя), детей (имена), родителей моих (имена), родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих, и друзей (имена их), и всех православных христиан.

Подай им Твои земные и небесные блага, и не лиши их милостей Твоих, посети их, укрепи, и силою Твоею даруй им здравие и спасение души: ибо Ты Благой и Человеколюбивый.

Читать еще:  Благодарственная молитва к богородице

Молитвы об усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, родственников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им все их грехи, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное.

Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих: праотцов, отцов и братьев наших, там где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная.

Окончание молитв

Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога.

Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, безболезненно родившую Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас.

Утренние молитвы для начинающих — как читать краткое утреннее молитвенное правило

Зачастую люди приводят своих маленьких детей в храм для того, чтобы совершить таинство крещения потому, что так нужно. На этом их встреча с Богом заканчивается. Малыш растет, крепнет и, если семья и его родные не посещают храмы, не молятся и не соблюдают посты, то и ребенок растет не приобщенным к Вере в полном понимании этого слова. Лишь, когда случаются в жизни трудности, несчастья, тяжелые заболевания, тогда люди обращаются за помощью и поддержкой к Богу. Это может произойти как в юном, так и в зрелом, и даже преклонном возрасте.

Господь милостив, он принимает всех заблудших. Однако, христиане, которые являются новичками в познании истинной Веры, должны соблюдать некоторые правила. Одним из таких правил является ежедневное чтение утренних и вечерних молитв. Их достаточно много, поэтому утренние молитвы для начинающих сводятся к прочтению нескольких основных правил. В храмах правила читаются на церковнославянском языке, но для удобства восприятия новичков тексты утренних молитв переведены на современный русский язык.

Соблюдение ритуалов

Как и в любой другой религии, в христианстве есть свои ритуалы, которые следует соблюдать

 1. Ежедневная молитва. Каждый день утром и вечером христиане возносят мольбы. Также есть определенные правила, которые читаются перед едой.
 2. Нательный крест. Крест в христианстве является символом веры, поэтому все верующие носят нательный крест.
 3. Почитание икон и святых мощей. В домах верующих есть уголки с иконами, глядя на которые они совершают молитвенные правила. Во многих храмах и монастырях есть чудотворные и мироточивые иконы. Нетленные мощи святых, как правило, хранятся в монастырях и многие верующие приезжают их разных уголков страны, чтобы им поклониться и попросить о чем-то или поблагодарить за помощь.
 4. Посещение святых мест, паломничество. Один из ритуалов в христианстве – это паломничество по святым местам.
 5. Соблюдение постов. Ограничение себя в различных удовольствиях, в том числе в еде и развлечениях.
 6. Христианские праздники. В праздники в храмах и монастырях проходят особые праздничные служения, в эти дни прихожан там особенно много.
 7. Душевный настрой. Самым главным в христианстве, как и в любой другой религии, является душевный настрой, готовность открыть свою душу и сердце Богу и истинная вера в него.

Список кратких утренних молитв

Если по каким-либо причинам верующие не могут посетить храм, то прочитать утренние правила следует дома. Полный перечень утренних правил есть в молитвослове, но начинать лучше с кратких молитв. Среди них обязательно должны присутствовать следующие:

 • Царю Небесный
 • Трисвятое
 • Отче наш
 • Богородице
 • От сна восстав
 • Помилуй мя, Боже
 • Верую
 • Боже, очисти
 • К Тебе, Владыко
 • Святый Ангеле
 • Пресвятая Владычице
 • Призывание святых
 • Молитва за живых и усопших.

Хотя утренние молитвы и произносятся у образов дома, но не следует забывать о том, что к прочтению их следует подготовиться:

 1. После пробуждения верующим следует умыться и одеть удобную одежду.
 2. Женщинам рекомендуется повязать на голову платок. Хотя дома это правило многие не соблюдают, но священники советуют повязывать платок в знак смирения.
 3. Оставить все греховные мысли.
 4. Желательно уединиться, чтобы ничто не отвлекало.
 5. Перед образами можно зажечь свечу или лампаду.
 6. Приготовить молитвослов и приступить к чтению утренних молитв.

Особенности утренних молитв для начинающих

Как уже говорилось выше, все утренние правила собраны в молитвослове, но начинающим рекомендуется читать лишь краткий перечень, постепенно увеличивая их число. Многие священники говорят о том, что количество утренних молитв на самом деле не так важно. Важен настрой человека. Его готовность на «беседу с Господом». Порой, даже самая короткая молитва мытаря: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», произнесенная искренне от всей души, будет услышана быстрее, нежели полный свод утренних молитв, прочитанный «потому что так положено».

Для более глубокого осмысления и понимания начинающим христианам рекомендуется читать правила на современном русском языке. Хотя в церковных лавках, как правило, продаются молитвословы на церковнославянском языке, можно найти в интернете их переводы на русский. Также молитвы можно слушать в аудиозаписи.

Прочтение утренних молитв рекомендуется начинать с благодарности Богу за то, что ночь прошла спокойно и за предстоящий день. Перекрестившись, следует произнести: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Затем можно прочесть молитву мытаря: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Текст ее довольно прост и понятен, но, произнесенная с глубокой верой, она способна сотворить чудеса.

После этого читается так называемая предначинательная молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе».

Затем произносится одна из самых древних православных молитв «Господи помилуй». Ее должен знать каждый христианин. Ее произносят 3 раза, тем самым прославляя Святую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. Для того чтобы Господь благословил каждый час начинающегося дня эту короткую фразу рекомендуется произносить 12 раз, а для освящения всей жизни верующего – 40 раз.

Помимо этого, в перечень утренних правил для прочтения начинающими христианами входят:

 • Молитва Святому Духу
 • Трисвятое
 • Отче наш
 • Богородица, Дева радуйся
 • Молитва Святой Троице.

Священнослужители советуют начинать именно с этих правил, постепенно прибавляя по одной молитве. Но в православии не должно быть «фарисейского подхода», то есть молитвы должны идти от сердца, а не по правилам. Лучше произнести от всей души одно простое правило или помолиться своими словами, чем читать полный свод утренних правил только потому, что так нужно.

Правила посещения храма

Молиться дома перед образами может каждый, но рано или поздно приходит понимание того, что нужно пойти в храм. Правила посещения храма достаточно просты:

 1. Самым главным является душевный настрой.
 2. Утром следует умыться, привести себя в порядок.
 3. Прочесть короткую молитву.
 4. Завтракать не следует. Это правило не относится к грудным детям, больным и немощным людям.
 5. Одежда для посещения храма должна быть простой. Женщины в обязательном порядке надевают платья или юбки ниже колена, а голову покрывают платком или шарфом. Мужчины также должны обратить внимание на свой внешний вид, от модных рваных или потертых джинсов лучше отказаться, а также не одевать футболки с непонятными принтами.
 6. Войдя в храм, следует 3 раза перекреститься и поклониться.
 7. В храме мужчинам запрещено находиться в головном уборе, женщины же, наоборот, должны быть с покрытой головой.
 8. Перед началом литургии можно подойти к иконам и поставить свечи.
 9. Литургия начинается с утренних молитв.

Как правило, практически в каждом храме есть люди, которые любят учить начинающих христиан, как нужно делать то или иное по правилам. Очень важно, не обращать внимания на такие замечания и сохранить доброжелательный настрой и спокойствие по отношению ко всем окружающим.

Постепенное постижение веры

Всем начинающих христианам следует запомнить, что Господь вездесущ, он видит и слышит каждого, кто обращается к нему с искренней верой. Многие люди стесняются молиться или посещать храм, мотивируя это тем, что не знают церковных канонов и правил, но в действительности все это постигается постепенно. Если человек искренне уверовал в Бога, то к нему придет и осознание того, как правильно вести себя в храме, как читать молитвы.

Также многие начинающие христиане говорят о том, что они не улавливают смысла молитв, которые написаны на церковнославянском языке, но и это достаточно просто постигнуть, если знать основные моменты перевода на современный русский язык. В интернете даже можно найти полный перевод утренних молитв.

Основные молитвы следует постепенно заучить наизусть. По словам многих верующих, молитвы запоминаются сами собой без особых усилий после многократного прочтения. Еще важно запомнить, что при чтении псалмов не нужно креститься. Также в воскресенье, на Рождество, Воздвижение и Преображение не бьют земные поклоны. Однако, никто не будет требовать строгого соблюдения этих правил и экзаменовать верующих.

Итак, утренние моления для начинающих сводят к прочтению краткого перечня правил. В молитвослове эти правила написаны на церковнославянском языке, но начинающие могут найти их перевод на современный русский язык для лучшего понимания. Важно не количество прочитанных молитв, а то с каким настроем они произнесены. Иногда даже самая простая и короткая молитва, сказанная от всего сердца своими словами, будет услышана Богом быстрее, чем полный свод правил, прочитанных потому, что так нужно. Все церковные правила постигаются верующими постепенно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector