Иринарх затворник молитва

Иринарх затворник молитва

Иринарх затворник молитва

Я́ ко му́ченика добропроизво́льна / и преподо́бных удобре́ние, / звезду́ Росто́вскую, / в затво́ре, у́зах и вери́гах Го́сподеви благоугоди́вшаго / и чуде́с благода́ть от Него́ прие́мшаго, / Ирина́рха преди́внаго пе́сньми хвале́бными почти́м / и, к нему́ припа́дающе, уми́льно глаго́лем: / о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

В олне́ний мно́жество жесто́ким житие́м преходя́, / изгна́ние, затво́р и у́зы желе́зныя претерпе́л еси́ му́жески, Ирина́рше терпеливоду́шне, / нам оста́вль о́браз злострада́ния и терпе́ния твоего́, / озаря́я чуде́с блиста́ньми с ве́рою приходя́щих к честно́му гро́бу твоему́, / у него́же, я́ко по́честь побе́дную, вери́ги твоя́ тя́жкие ви́дим, / от ни́хже подае́ши исцеле́ния неду́жным. / Сего́ ра́ди зове́м ти: // ра́дуйся, Ирина́рше, о́тче преди́вный.

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Ирина́рше! При́зри на ны, гре́шныя, в ско́рбех и обстоя́ниих на́ших усе́рдно к тебе́ вопию́щия и на тя по Бо́зе все упова́ние на́ше возлага́ющая. Про́сим тя со умиле́нием мно́гим: твои́м предста́тельством ко Го́споду Бо́гу испроси́ нам мир, долгоде́нствие, братолю́бие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ния, дожди́ благовре́менны и свы́ше благослове́ние на вся начина́ния на́ша блага́я. Изба́ви же всех нас святы́ми твои́ми моли́твами от всех бед: гла́да, гра́да, пото́па, огня́, меча́, вредоно́снаго че́рвия, тлетво́рных ветро́в, смертоно́сныя я́звы и напра́сныя сме́рти, и во вся́ких ско́рбех на́ших бу́ди нам уте́шитель и помо́шник, сохраня́я ны от паде́ний грехо́вных и сподобля́я насле́дники бы́ти Ца́рствия Небе́снаго, да праславля́ем вку́пе с тобо́ю всех благи́х Пода́теля, Триеди́наго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О вели́кий уго́дниче Христо́в, добропроизво́льный страда́льче, новопросия́вый чудесы́, о́тче наш Ирина́рше. Росси́йстей земли́ удобре́ние, гра́ду Росто́ву похвало́, оби́тели сей ве́лие украше́ние и утвержде́ние! Кто не удиви́тся твоему́ самопроизво́льному и долголе́тнему страда́льческому терпе́нию: Три́десять бо лет в те́сней и хла́дней хи́жине себе́ заключи́л еси́, хлад, а́лчбу и изнуре́ние пло́ти Ца́рствия ра́ди Небе́снаго поне́сл еси́, к сему́ же и изгна́ние из оби́тели, по наважде́нию вра́жию, безро́потно претерпе́л еси́. Ве́мы же, я́ко посреди́ умоле́н быв от бра́тии, я́ко незло́бивый а́гнец, па́ки в оби́тель твою́ возврати́лся еси́ и в ту́южде хи́жину всели́лся еси́, я́ко адама́нт тве́рдый, на неви́димая бесо́вская по́лчища и ви́димыя враги́ твоя́ терпе́нием себе́ вооружи́в. Егда́ же попуще́нием Бо́жиим наидо́ша на оби́тель сию́ по́льстии ра́тницы, сих не убоя́лся еси́ сме́ртнаго преще́ния, но уцелому́дрився сло́вом, во своя́ си возврати́тися сотвори́л еси́. Сего́ ра́ди Всеблаги́й Бог, ви́дя твою́ ве́ру и страда́льческое долготерпе́ние, дар прозо́рливства и исцеле́ния тебе́ дарова́: бесны́м бо исцеле́ние, хромы́м доброхожде́ние, слепы́м прозре́ние подава́л еси́, и ина́я мно́гая с ве́рою к тебе́ приходя́щим во бла́го да́же додне́сь чудоде́йствуеши. Мы же недосто́йнии, такова́я чудеса́ ви́дяще и ра́дости исполня́ющеся, взыва́ем к тебе́ си́це: ра́дуйся, до́блественный страда́льче и бесо́в победи́телю, ра́дуйся ско́рый наш помо́щниче и те́плый к Бо́гу моли́твенниче. Услы́ши у́бо и нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кров твой: яви́ ми́лостивное предста́тельство твое́ о нас ко Всевы́шнему и исходата́йствуй твои́ми богоприя́тными моли́твами вся поле́зная ко спасе́нию душ и теле́с на́ших, сохрани́ святу́ю оби́тель сию́, вся́кий град и весь и вся́кую страну́ христиа́нскую от всех наве́тов вра́жиих, в скорбе́х же и боле́знех на́ших подава́й нам ру́ку по́мощи, да твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию же и милосе́рдием Христа́ Бо́га на́шего, изба́вимся и мы недосто́йнии, по отше́ствии от жития́ сего́, шу́ияго стоя́ния, и да сподо́бимся десна́го со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О преподо́бне о́тче Ирина́рше! Се мы мо́лим тя усе́рдно: бу́ди хода́тай наш при́сный, испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), от Христа́ Бо́га мир, тишину́, благоде́нствие, здра́вие и спасе́ние, и от всех враго́в ви́димых и неви́димых огражде́ние, покры́й же нас хода́тайством твои́м от нахожде́ния вся́ких бед и скорбе́й, па́че же от искуше́ний врага́ те́мнаго, да вси мы с тобо́ю прославля́ем всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О преподо́бне о́тче Ирина́рше! Тебе́ предстоя́ще, мо́лим тя усе́рдно хода́таем на́шим при́сно бы́ти и засту́пником. Испроси́ у́бо нам от Христа́ Бо́га мир, тишину́, благоде́нствие, здра́вие и спасе́ние, и от всех враго́в ви́димых и неви́димых огражде́ние, покры́й же нас хода́тайством твои́м от нахожде́ния вся́ких бед и скорбе́й, па́че же от искуше́ний врага́ те́мнаго, да вси мы с тобо́ю прославля́ем всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Новости

    11 Февраль 2020

Обновление на сайте

Добавлены богослужебные указания за март 2020 года.

Преподобный Ирина ́ рх Ростовский , затворник

Дни памяти

5 июня – Собор Ростово-Ярославских святых

Житие

Пре­по­доб­ный Ири­нарх, за­твор­ник Ро­стов­ский, ро­дил­ся в кре­стьян­ской се­мье в се­ле Конда­ко­во Ро­стов­ско­го уез­да. В Кре­ще­нии он по­лу­чил имя Илия. На 30-м го­ду жиз­ни свя­той при­нял по­стриг в мо­на­ше­ство в Ро­стов­ском Бо­ри­со­глеб­ском мо­на­сты­ре [1] . Там он стал усерд­но тру­дить­ся в ино­че­ских по­дви­гах, по­се­щал цер­ков­ные служ­бы, но­ча­ми мо­лил­ся и спал на зем­ле. Од­на­жды, сжа­лив­шись над стран­ни­ком, ко­то­рый не имел обу­ви, свя­той Ири­нарх от­дал ему свои са­по­ги и с тех пор стал хо­дить бо­сой по мо­ро­зу. Игу­ме­ну не по­нра­ви­лось та­кое по­ве­де­ние по­движ­ни­ка, и он на­чал сми­рять его, за­став­ляя ча­са по два сто­ять на мо­ро­зе про­тив сво­ей кел­лии или по­дол­гу зво­нить на ко­ло­кольне. Свя­той всё пе­ре­но­сил с тер­пе­ни­ем и не из­ме­нил сво­е­го по­ве­де­ния. Игу­мен про­дол­жал же­сто­ко­серд­ство­вать, и пре­по­доб­ный был вы­нуж­ден пе­рей­ти в Ав­ра­ми­ев Бо­го­яв­лен­ский мо­на­стырь, где был при­нят в чис­ло бра­тии и вско­ре был на­зна­чен ке­ла­рем. Пре­по­доб­ный с усер­ди­ем ис­пол­нял свое по­слу­ша­ние, скор­бя о том, что бра­тия мо­на­сты­ря и слу­жи­те­ли не бе­ре­гут до­сто­я­ние оби­те­ли, рас­то­чая его без ме­ры. Од­на­жды во сне он уви­дел пре­по­доб­но­го Ав­ра­амия Ро­стов­ско­го (па­мять 29 ок­тяб­ря), ко­то­рый уте­шил его и бла­го­сло­вил раз­да­вать всем по­треб­ное без сму­ще­ния. Как-то во вре­мя пе­ния Хе­ру­вим­ской пре­по­доб­ный Ири­нарх гром­ко за­ры­дал. На во­прос ар­хи­манд­ри­та он от­ве­тил: “Мать моя пре­ста­ви­лась!” Оста­вив Ав­ра­ами­ев мо­на­стырь, пре­по­доб­ный Ири­нарх пе­ре­шел в Ро­стов­ский мо­на­стырь свя­то­го Ла­за­ря, по­се­лил­ся в уеди­нен­ной кел­лии и про­жил в ней три го­да в тес­но­те и го­ло­де. Здесь его на­ве­щал бла­жен­ный Иоанн юро­ди­вый по про­зва­нию Боль­шой Кол­пак. Свя­тые под­креп­ля­ли друг дру­га ду­хов­ной бе­се­дой. Ста­рец, од­на­ко, имел же­ла­ние воз­вра­тить­ся в свою пер­во­на­чаль­ную оби­тель – Бо­ри­со­глеб­ский мо­на­стырь. Он был при­нят об­рат­но с лю­бо­вью стро­и­те­лем Вар­ла­а­мом и стал еще бо­лее су­ро­во под­ви­зать­ся в оби­те­ли. Уеди­нив­шись в за­тво­ре, по­движ­ник же­лез­ной це­пью при­ко­вал се­бя к де­ре­вян­но­му сту­лу, на­ло­жил на се­бя тя­же­лые це­пи и кре­сты. За это он пе­ре­но­сил озлоб­ле­ние и на­смеш­ки от мо­на­стыр­ской бра­тии. В то вре­мя его на­ве­стил дав­ний друг, бла­жен­ный Иоанн юро­ди­вый, пред­ска­зав­ший на­ше­ствие Лит­вы на Моск­ву. 25 лет про­вел пре­по­доб­ный Ири­нарх за­ко­ван­ным це­пя­ми и ве­ри­га­ми в тя­же­лых тру­дах. По­дви­ги его об­ли­ча­ли нера­ди­во жив­ших в оби­те­ли, и они со­лга­ли игу­ме­ну, что ста­рец учит не хо­дить на мо­на­стыр­ские ра­бо­ты, а под­ви­зать­ся по­доб­но ему. Игу­мен по­ве­рил кле­ве­те и из­гнал свя­то­го стар­ца из оби­те­ли. Сми­рен­но по­ко­рив­шись, пре­по­доб­ный Ири­нарх опять ушел в Ро­стов и про­жил в мо­на­сты­ре свя­то­го Ла­за­ря один год. Меж­ду тем Бо­ри­со­глеб­ский игу­мен рас­ка­ял­ся в сво­ем по­ступ­ке и по­слал ино­ков за пре­по­доб­ным Ири­нар­хом. Он воз­вра­тил­ся, уко­ряя се­бя, что жи­вет не так, как бра­тия, ко­то­рая несет пра­вед­ные тру­ды, ко­то­рых он ли­шен. Пре­по­доб­ный про­дол­жал но­сить свои тяж­кие вери­ги и, тру­дясь, из­го­тов­лял ни­щим одеж­ду, вя­зал во­ло­ся­ные свит­ки и кло­бу­ки. Он спал но­чью лишь один час или два, осталь­ное же вре­мя мо­лил­ся и бил свое те­ло же­лез­ной пал­кой.

Читать еще:  Молитва для ребенка чтоб начал разговаривать

Свя­то­му Ири­нар­ху бы­ло ви­де­ние о том, что Моск­ву за­хва­тит Лит­ва, а церк­ви по ме­стам бу­дут ра­зо­ре­ны. Он стал горь­ко пла­кать о пред­сто­я­щем бед­ствии, и игу­мен по­ве­лел ему ехать в Моск­ву и пре­ду­пре­дить ца­ря Ва­си­лия Иоан­но­ви­ча Шуй­ско­го (1606–1610) о гро­зя­щей бе­де. Пре­по­доб­ный Ири­нарх вы­пол­нил по­слу­ша­ние. Он от­ка­зал­ся от пред­ло­жен­ных ему да­ров и, вер­нув­шись, стал усерд­но мо­лить­ся, чтобы Гос­подь по­ми­ло­вал Рус­скую зем­лю.

Вра­ги яви­лись на Русь, ста­ли за­во­е­вы­вать го­ро­да, из­би­ва­ли жи­те­лей, гра­би­ли мо­на­сты­ри и церк­ви. Лже­ди­мит­рий и вто­рой са­мо­зва­нец стре­ми­лись по­ко­рить Русь поль­ско­му ко­ро­лю. Бо­ри­со­глеб­ский мо­на­стырь так­же был за­хва­чен вра­га­ми, ко­то­рые во­шли к свя­то­му за­твор­ни­ку и уди­ви­лись пря­мым и сме­лым ре­чам стар­ца, пред­ска­зав­ше­го им ги­бель.

Са­пе­га, оста­но­вив­ший­ся в Бо­ри­со­глеб­ском мо­на­сты­ре, по­же­лал ви­деть стар­ца, си­дя­ще­го в це­пях, и уди­вил­ся та­ко­му по­дви­гу. Ко­гда па­ны, при­шед­шие с Са­пе­гой, ска­за­ли ему, что ста­рец мо­лит­ся за Шуй­ско­го, пре­по­доб­ный сме­ло ска­зал: “Я в Рос­сии рож­ден и кре­щен, за рус­ско­го ца­ря и Бо­га мо­лю”. Са­пе­га от­ве­чал: “Прав­да в бать­ке ве­ли­ка – в ко­то­рой зем­ле жить, той зем­ле и слу­жить”. По­сле это­го пре­по­доб­ный Ири­нарх стал убеж­дать Са­пе­гу уй­ти из Рос­сии, пред­ска­зы­вая ему в про­тив­ном слу­чае смерть.

Пре­по­доб­ный Ири­нарх сле­дил за хо­дом вой­ны и по­слал кня­зю Ди­мит­рию По­жар­ско­му свое бла­го­сло­ве­ние и просфо­ру. Он ве­лел ему ид­ти под Моск­ву, пред­ска­зав: “Уви­ди­те сла­ву Бо­жию”. В по­мощь По­жар­ско­му и Ми­ни­ну пре­по­доб­ный пе­ре­дал свой крест. С по­мо­щью Бо­жи­ей рус­ские одо­ле­ли Лит­ву, князь По­жар­ский овла­дел Крем­лем, и в Рус­ской зем­ле по­сте­пен­но на­чал во­дво­рять­ся мир. Ста­рец Ири­нарх по-преж­не­му непре­стан­но мо­лил Бо­га со сле­за­ми об из­бав­ле­нии Ру­си от вра­гов и, об­ла­дая си­лой тво­рить чу­де­са, ис­це­лял боль­ных и бес­но­ва­тых. Ему был от­крыт день кон­чи­ны, и он, при­звав сво­их уче­ни­ков, Алек­сандра и Кор­ни­лия, стал да­вать им на­став­ле­ния и, про­стив­шись со все­ми, ти­хо ото­шел ко Гос­по­ду в веч­ный по­кой († 13 ян­ва­ря 1616 го­да). По­сле свя­то­го стар­ца оста­лось 142 мед­ных кре­ста, семь на­плеч­ных ве­риг, цепь в 20 са­жен, ко­то­рую он но­сил на шее, же­лез­ные нож­ные пу­ты, во­сем­на­дцать руч­ных оков, “связ­ни”, ко­то­рые он но­сил на по­я­се, ве­сом в пуд, и же­лез­ная пал­ка, ко­то­рой он из­би­вал свое те­ло и про­го­нял бе­сов. В этих тру­дах, как на­зы­вал их ста­рец, он про­жил 38 лет, в ми­ру про­жил 30 лет, скон­чал­ся же 68-ми лет от ро­ду. По­сле смер­ти пре­по­доб­но­го Ири­нар­ха со­вер­ша­лось мно­го чу­дес при его гро­бе, осо­бен­но же ис­це­ле­ний боль­ных и бес­но­ва­тых при воз­ло­же­нии на них кре­стов и це­пей свя­то­го по­движ­ни­ка.

Православные молитвы ☦

5 молитв святому Иринарху Ростовскому, затворнику

Оглавление:

Молитва преподобному Иринарху Ростовскому от бессонницы

«О предивный и преславный чудотворче, преподобне и достоблаженне отче Иринарше! Величающе труды твоя и болезни и прославляюще великое твое дерзновение ко Господу, тебе, яко отца чадолюбива, молим: ходатайствы твоими испроси нам у Господа, яже на пользу душам и телесем нашим: веру праву, надежду несомненну, любовь нелицемерну, во искушеиих мужество, в злостраданиих терпение, в благочестии преспеяния, и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша. Испроси, угодниче Христов, у Всемогущаго Бога: страждущую страну Российскую от лютых безбожник и власти их да свободит, и да воставит престол православных царей: верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Не забуди, чудотворче святый, милостивно присещати обитель твою, вся грады и веси страны нашея, сохраняя и соблюдая молитвами твоими от всякаго зла. Помяни всех, веру к тебе имущих и имя твое на помощь призывающих, и вся во благих прошения их милостивно исполни. Ей, святче Божий, не лиши и нас грешных твоего заступления, сподобляя нас кончину жития благую улучити и Царствия Небеснаго наследники быти, да воспоем и прославим дивнаго во святых своих Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, в безконечныя веки веков. Аминь.»

Молитва святому Иринарху Затворнику об исцелении от беснования и об изгнании бесов

«О вели́кий уго́дниче Христо́в, добропроизво́льный страда́льче, новопросия́вый чудесы́, о́тче наш Ирина́рше. Росси́йстей земли́ удобре́ние, гра́ду Росто́ву похвало́, оби́тели сей ве́лие украше́ние и утвержде́ние! Кто не удиви́тся твоему́ самопроизво́льному и долголе́тнему страда́льческому терпе́нию: Три́десять бо лет в те́сней и хла́дней хи́жине себе́ заключи́л еси́, хлад, а́лчбу и изнуре́ние пло́ти Ца́рствия ра́ди Небе́снаго поне́сл еси́, к сему́ же и изгна́ние из оби́тели, по наважде́нию вра́жию, безро́потно претерпе́л еси́. Ве́мы же, я́ко посреди́ умоле́н быв от бра́тии, я́ко незло́бивый а́гнец, па́ки в оби́тель твою́ возврати́лся еси́ и в ту́южде хи́жину всели́лся еси́, я́ко адама́нт тве́рдый, на неви́димая бесо́вская по́лчища и ви́димыя враги́ твоя́ терпе́нием себе́ вооружи́в. Егда́ же попуще́нием Бо́жиим наидо́ша на оби́тель сию́ по́льстии ра́тницы, сих не убоя́лся еси́ сме́ртнаго преще́ния, но уцелому́дрився сло́вом, во своя́ си возврати́тися сотвори́л еси́. Сего́ ра́ди Всеблаги́й Бог, ви́дя твою́ ве́ру и страда́льческое долготерпе́ние, дар прозо́рливства и исцеле́ния тебе́ дарова́: бесны́м бо исцеле́ние, хромы́м доброхожде́ние, слепы́м прозре́ние подава́л еси́, и ина́я мно́гая с ве́рою к тебе́ приходя́щим во бла́го да́же додне́сь чудоде́йствуеши. Мы же недосто́йнии, такова́я чудеса́ ви́дяще и ра́дости исполня́ющеся, взыва́ем к тебе́ си́це: ра́дуйся, до́блественный страда́льче и бесо́в победи́телю, ра́дуйся ско́рый наш помо́щниче и те́плый к Бо́гу моли́твенниче. Услы́ши у́бо и нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кров твой: яви́ ми́лостивное предста́тельство твое́ о нас ко Всевы́шнему и исходата́йствуй твои́ми богоприя́тными моли́твами вся поле́зная ко спасе́нию душ и теле́с на́ших, сохрани́ святу́ю оби́тель сию́, вся́кий град и весь и вся́кую страну́ христиа́нскую от всех наве́тов вра́жиих, в скорбе́х же и боле́знех на́ших подава́й нам ру́ку по́мощи, да твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию же и милосе́рдием Христа́ Бо́га на́шего, изба́вимся и мы недосто́йнии, по отше́ствии от жития́ сего́, шу́ияго стоя́ния, и да сподо́бимся десна́го со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитва святому Иринарху Ростовскому от врагов и недоброжелателей

«О преподо́бне о́тче Ирина́рше! Се мы мо́лим тя усе́рдно: бу́ди хода́тай наш при́сный, испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), от Христа́ Бо́га мир, тишину́, благоде́нствие, здра́вие и спасе́ние, и от всех враго́в ви́димых и неви́димых огражде́ние, покры́й же нас хода́тайством твои́м от нахожде́ния вся́ких бед и скорбе́й, па́че же от искуше́ний врага́ те́мнаго, да вси мы с тобо́ю прославля́ем всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитва святому Иринарху Ростовскому о заступничестве

«О, преподобие отче Иринарше! Тебе предстояще, молим тя усердно ходатаем нашим присно быти и заступником. Испроси убо нам от Христа Бога мир, тишину, благоденствие, здравие и спасение, и от всех врагов видимых и невидимых ограждение, покрый же нас ходатайством твоим от нахождения всяких бед и скорбей, паче же от искушений врага темнаго, да вси мы с тобою прославляем Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Иринарху Ростовскому от чревоугодия для похудения

«О, великий угодниче Божий и преславный чудотворче, преподобне отче наш Иринарше! Призри на ны грешныя, в скорбех и обстояниих наших усердно к тебе вопиющия и на тя по Бозе все упование наше возлагающия. Просим тя со умилением многим: твоим предстательством ко Господу Богу испроси нам мир, долгоденствие, братолюбие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, дожди благовременны, и свыше благословение на вся начинания наша благая. Избави же всех нас святыми твоими молитвами от всяких бед: глада, града, потопа, огня, меча, вредоноснаго червия, тлетворных ветров, смертоносныя язвы и напрасныя (внезапныя) смерти, и во всех скорбех наших буди нам утешитель и помощник, сохраняя ны от падений греховных и сподобляя наследники быти Царствия Небеснаго, да прославляем вкупе с тобою всех благих Подателя, Триединаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.»

Иринарх затворник молитва

21 октября 2019 в 18:53

Читать еще:  Молитва господу иисусу христу от грехов

Преподобный Иринарх Ростовский, живший в XVII столетии, в истории Русской православной церкви известен также как Иринарх Затворник. Прославился он не только христианскими деяниями и аскетическим образом жизни, в частности постоянным ношением железных вериг, но, в первую очередь, даром прозорливости, позволявшим ему предвидеть будущее. Ему молятся при разных недугах, особенно при бессоннице и одержимости нечистыми духами.

26 января — день памяти святого преподобного Иринарха, затворника Ростовского

Молитва от бессонницы Иринарху

О великий угодниче Христов, добропроизвольный страдальче, новопросиявый чудесы, отче наш Иринарше. Российстей земли удобрение, граду Ростову похвало, обители сей велие украшение и утверждение! Кто не удивится твоему самопроизвольному и долголетнему страдальческому терпению: тридесять бо лет в тесней и хладней хижине себе заключил еси, хлад, алчбу и изнурение плоти Царствия ради Небеснаго понесл еси, к сему же и изгнание из обители, по наваждению вражию, безропотно претерпел еси. Вемы же, яко посреди умолен быв от братии, яко незлобивый агнец, паки в обитель твою возвратился еси и в туюдже хижину вселился еси, яко адамант твердый, на невидимая бесовская полчища и видимая враги твоя терпением себе вооружив. Егда же попущением Божиим наидоша на обитель сию польстии ратницы, сих не убоялся еси смертнаго прещения, но уцеломудрився словом, во своя си возвратитися сотворил еси. Сего ради Всеблагий Бог, видя твою веру и страдальческое долготерпение, дар прозорливства и исцеления тебе дарова: бесным бо исцеление, хромым доброхождение, слепым прозрение подавал еси, и иная многая с верою к тебе приходящым во благо даже доднесь чудодействуеши. Мы же, недостойнии, таковая чудеса видяще и радости исполняющеся, взываем к тебе сице: радуйся, доблественный страдальче и бесов победителю, радуйся, скорый наш помощниче и теплый к Богу молитвенниче. Услыши убо и нас, грешных, молящихся тебе и прибегающих под кров твой: яви милостивное предстательство твое о нас ко Всевышнему и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами вся полезная ко спасению душ и телес наших, сохрани святую обитель сию, всякий град и весь и всякую страну христианскую от всех наветов вражиих, в скорбех же и болезнех наших подавай нам руку помощи, да твоим ходатайством и заступлением, благодатию же и милосердием Христа Бога нашего, избавимся и мы, недостойнии, по отшествии от жития сего, шуияго стояния, и да сподобимся деснаго со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Читать еще:  Молитва для хорошего самочувствия

Молитва Иринарху затворнику

О преподобне отче Иринарше! Се мы молим тя усердно: буди ходатай наш присный, испроси нам, рабам Божиим (имена), от Христа Бога мир, тишину, благоденствие, здравие и спасение, и от всех врагов видимых и невидимых ограждение, покрый же нас ходатайством твоим от нахождения всяких бед и скорбей, паче же от искушений врага темнаго, да вси мы с тобою прославляем всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва преподобному Иринарху, затворнику Ростовскому

О предивный и преславный чудотворче, преподобне и достоблаженне отче Иринарше! Величающе труды твоя и болезни и прославляюще великое твое дерзновение ко Господу, тебе, яко отца чадолюбива, молим: ходатайствы твоими испроси нам у Господа, яже на пользу душам и телесем нашим: веру праву, надежду несомненну, любовь нелицемерну, во искушеиих мужество, в злостраданиих терпение, в благочестии преспеяния, и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша. Испроси угодниче Христов у Всемогущаго Бога: страждущую страну Российскую от лютых безбожник и власти их да свободит, и да воставит престол православных царей: верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Не забуди, чудотворче святый, милостивно присещати обитель твою, вся грады и веси страны нашея, сохраняя и соблюдая молитвами твоими от всякаго зла. Помяни всех, веру к тебе имущих и имя твое на помощь призывающих, и вся во благих прошения их милостивно исполни. Ей, святче Божий, не лиши и нас грешных твоего заступления, сподобляя нас кончину жития благую улучити и Царствия Небеснаго наследники быти, да воспоем и прославим дивнаго во святых своих Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, в безконечеыя веки веков. Аминь.

Молитва святому Иринарху

О великий угодниче Божий и преславный чудотворце, преподобне отче наш Иринарше! Призри на ны, грешныя, в скорбех и обстояниих наших усердно к тебе вопиющия и на тя по Бозе все упование наше возлагающий. Просим тя со умилением многим: твоим предстательством ко Господу Богу испроси нам мир, долгоденствие, братолюбие, земли плодоносие, воздуха благорастворения, дожди благовременны и свыше благословение на вся начинания наша благая. Избави же всех нас святыми твоими молитвами от всяких бед: глада, града, потопа, огня, меча, вредоноснаго червия, тлетворных ветров, смертоносныя язвы и напрасный смерти, и во всяких скорбех наших буди нам утешитель и помощник, сохраняя ны от падений греховных и сподобляя наследники быти Царствия Небеснаго, да прославляем вкупе с тобою всех благих Подателя, Триедйнаго Бога Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Тропарь святителю Иринарху Ростовскому

Яко мученика добропроизвольна и преподобных удобрение, звезду Ростовскую, в затворе, узах и веригах Господеви благоугодившаго и чудес благодать от Него приемшаго, Иринарха предивнаго песньми хвалебными почтим и, к нему припадающе, умильно глаголем: отче преподобне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Теперь вы знаете о том, какие читать молитвы Иринарху Ростовскому.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector