Молитва анне пророчице и симеону богоприимцу

Молитва анне пророчице и симеону богоприимцу

Молитва анне пророчице и симеону богоприимцу

Тропарь праведному Симеону, глас 4:

С имео́н ста́рец днесь весели́тся, / восприя́т на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га, / от уз пло́ти разреши́тися прося́ / и вопия́: / ви́деста о́чи мои́ // спасе́ние Твое́ ми́рови.

Тропарь праведному Симеону и Анне, глас 1:

Р а́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ во объя́тия прие́мый Спа́са Го́спода./ Весели́ся и ты, честна́я проро́чице А́нно,/ возвести́вши прише́ствие в мир Христа́ Бо́га на́шего,/ сокруши́вшаго держа́ву вра́жию// и подаю́щего нам ве́лию ми́лость.

Кондак праведному Симеону, глас 4:

С та́рец днесь отреши́тися от юз, моля́шеся, / се́го жития́ тле́ннаго, / Христа́ восприя́т на ру́ки,// Зижди́теля и Го́спода.

Кондак праведному Симеону и Анне, глас 8:

В о избра́нных Бо́жиих, блаже́нне ста́рче Симео́не,/ на Небеси́ предстои́ши пред лице́м Христа́ Бо́га,/ Его́же во хра́ме, я́ко Младе́нца руконоси́маго,/ во объя́тия своя́ от всепречи́стых рук прия́л еси́/ и со А́нною проро́чицею я́ко Бо́га испове́дал еси́./ Те́мже похва́льными гла́сы ублажа́ем вас:/ ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ ра́дуйся, проро́чице честна́я А́нно,// ра́дуйтеся, Бо́га во пло́ти позна́вшии.

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! При́зри на мя гре́шнаго, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающа и прося́ща твоего́ заступле́ния и по́мощи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мам многоболе́зненней души́ мое́й. Иска́х по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́споду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих грехо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́не по́мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ю гре́шный и недосто́йный аз, ве́дый, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Христу́ Бо́гу и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих, и твоего́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от мене́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед мои́х озлобле́нии пода́ст ми всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий, вознеси́ Богоно́сныя ру́це твоя́ ко и́же во объя́тиих твои́х носи́тися изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния се́рдца моего́ недосто́инства ра́ди моего́, но яви́т мне благовре́менне ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чных щедро́т Свои́х и многомо́щнаго предста́тельства твоего́, о не́мже подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ние ку́пно со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не, во объя́тия прие́мый Спа́са Го́спода, весели́ся и ты, честна́я проро́чице А́нна, возвести́вшая прише́ствие в мир Христа́ Бо́га на́шего, разруши́вшего держа́ву вра́жию и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

О Богоприи́мче Симео́не! Услы́ши нас, гре́шных раб Бо́жиих (имена), и не отыми́ покро́в твой святы́й от нас, моли́ бла́гость Го́спода, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дело́м на́шим на ны дви́жимый, и, презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и на стези́ за́поведей Свои́х утверди́т нас. Огради́ моли́твами твои́ми в ми́ре жизнь на́шу и во всем благо́м благо́е поспеше́ние испроси́, вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам да́руя, я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же вся́кая сла́ва подоба́ет, со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий Богоприи́мче Симео́не! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, ве́лие дерзнове́ние и́маши к Нему́, во объя́тиих твои́х на́шего ра́ди спасе́ния носи́тися изво́лившему. К тебе́ у́бо, я́ко многомо́щному предста́телю и кре́пкому о нас моли́твеннику, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́ Бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дело́м на́шим на ны дви́жимый, и, презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и на стезе́ за́поведей Свои́х утверди́т нас. Огради́ моли́твами твои́ми в ми́ре живо́т наш, и во всем благо́м благо́е поспеше́ние испроси́, вся я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная нам да́руя. Я́коже дре́вле Вели́кий Но́воград явле́нием чудотво́рныя ико́ны твоея́ от губи́тельства сме́ртнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и напра́сныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́ и, та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего. Ему́же вся́кая сла́ва подоба́ет со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Новости

    11 Февраль 2020

Обновление на сайте

Добавлены богослужебные указания за март 2020 года.

Молитвы святому Симеону Богоприимцу

Сила молитвы велика, и примеров тому история христианства может привести множество. Поистине чудодейственной является молитва праведного Симеона Богоприимца, святого, прожившего более 270 лет в ожидании появления на свет младенца Иисуса Христа.

История Симеона Богоприимца

Живя в Иерусалиме, Симеон Богоприимец являлся переводчиком и осуществлял перевод Священного Писания. Заметив одну неточность, он захотел исправить ее, но ему было явление ангела, который пообещал ему долгую жизнь и встречу с младенцем, рожденным Девой Марией. Так и случилось. Праведный Симеон дожил до трехсотлетия и отошел к Господу только после того, как взял на руки младенца Иисуса и принес миру весть о рождении Мессии:

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.

В чем помогают молитвы святому Симеону Богоприимцу?

Считается, что иконы, написанные в честь Симеона Богоприимца, обладают божественной силой. Образ этого святого почитаем в христианстве, и молитва Симеону Богоприимцу никогда не оставит верующих без поддержки.

День почитания святого празднуют 3 февраля.

К молитвам святому Симеону Богоприимцу обращаются в следующих случаях:

  • с просьбой о покровительстве детям;
  • с просьбой о здравии и исцелении детей и младенцев;
  • с просьбой о даровании утешения и терпения;
  • с молитвами за тех, кто находится в плену.
Читать еще:  Молитва поменять судьбу

Молитва первая Симеону Богоприимцу

О великий угодниче Божий и Богоприимче Симеоне! Призри на мя грешнаго, ко святей иконе твоей припадающа и просяща твоего заступления и помощи: скорбь бо обдержит мя от обстоящих мя ныне бед и зол, и утешения не имам многоболезненней души моей. Исках помощи от человек, и не обретеся. Возопиях ко Господу, и не услыша мя, аз прогневах пречистую благость Его беззаконьми моими, и множеством многих грехов моих преогорчих человеколюбную утробу Его. И кто ми ныне помощь явит; кто ми скорбь утолит; кто даст отраду и успокоение многомятежней душе моей? К тебе, великий угодниче Божий, прибегаю грешный и недостойный аз, ведый, яко велие дерзновение имаши ко Христу Богу и многомощен предстатель еси о всех, с верою к тебе прибегающих, и твоего заступления и помощи требующих. Моли убо Человеколюбца Господа, яко да простив ми безчисленная моя прегрешения, не отвратит милость Свою от мене, но яко благ и сострадателен, явит и мне безконечное Свое милосердие, и в лютем напастей и бед моих озлоблении подаст ми всесильную помощь Свою, и преогорченной душе моей ослабу, мир, укрепление, утешение и успокоение дарует. Ей, великий угодниче Божий, вознеси Богоносныя руце твоя ко иже во объятиих твоих носитися изволившему Христу Богу нашему и моли благость Его, да не отринет моления сердца моего недостоинства ради моего, но явит мне благовременне милость Свою, во славу безконечных щедрот Своих и многомощнаго предстательства твоего, о немже подобает Ему всякая слава и благодарение купно со Отцем и Пресвятым Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва вторая

О Богоприимче Симеоне! Услыши нас, грешных раб Божиих (имена), и не отыми покров твой святый от нас, моли благость Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, праведно по делом нашим на ны движимый, и, презрев безчисленная прегрешения наша, обратит нас на путь покаяния и на стези заповедей Своих утвердит нас. Огради молитвами твоими в мире жизнь нашу и во всем благом благое поспешение испроси, вся к животу и благочестию потребная нам даруя, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в вечный достигнем покой, идеже сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже всякая слава подобает, со Отцем и Пресвятым Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва Симеону Богоприимцу о Небесном покровительстве детям

Симеону Богоприимцу молятся за детей, особенно об их здоровье и Божьем покровительстве над ними.

О, великий угодниче Божий Богоприимче Симеоне! Предстоя Престолу Великаго Царя и Бога нашего Иисуса Христа, велие дерзновение имаши к Нему, во объятиих твоих нашего ради спасения носитися изволившему. К тебе убо, яко многомощному предстателю и крепкому о нас молитвеннику, прибегаем мы, грешнии и недостойнии. Моли Благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, праведно по делом нашим на ны движимый, и, презрев безчисленная прегрешения наша, обратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей Своих утвердит нас. Огради молитвами твоими в мире живот наш, и во всем благом благое поспешение испроси, вся яже к животу и благочестию потребная нам даруя. Якоже древле Великий Новоград явлением чудотворныя иконы твоея от губительства смертнаго избавил еси, тако и ныне нас и вся грады и веси страны нашея от всяких напастей и бед и напрасныя смерти предстательством твоим избави, и от всех враг видимых и невидимых покровом твоим защити. Яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте и, тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего. Ему же всякая слава подобает со Отцем и Пресвятым Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Тропарь и кондак праведному Симеону Богоприимцу

Тропарь, глас 4

Симеон старец днесь веселится, восприят на руку свою Младенца Превечнаго Бога, от уз плоти разрешитися прося и вопия: видеста очи мои спасение Твое мирови.

Кондак, глас 4

Старец днесь отрешитися от юз молящеся сего жития тленнаго, Христа восприят на руки, Зиждителя и Господа.

Православная Жизнь

Праведный Симеон Богоприимец был, по свидетельству святого евангелиста Луки, одним из избранников Божиих, ожидавших утешения Израилева, и Дух Святой пребывал на нем (Лк. 2, 25). Ему было возвещено от Бога, что он не умрет до того времени, пока в мир не придет обещанный Мессия – Христос Господь.

Праведный Симеон Богоприимец

Древние историки сообщают, что египетский царь Птоломей II Филадельф (285 – 247 до Рождества Христова) пожелал пополнить свою знаменитую александрийскую библиотеку текстами Священных книг. Он пригласил из Иерусалима книжников. Синедрион послал своих мудрецов. Среди 72 ученых прибывших в Александрию для перевода Священного Писания на греческий язык, был приглашен и праведный Симеон. (Работа была выполнена и получила название “Перевод 72-х толковников”. Именно с него в дальнейшем Ветхий Завет был переведен на славянский язык для Болгарской, Сербской и Русской Православных Церквей.)

Праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии. Прочтя в подлиннике слова “Се, Дева во чреве приимет и родит Сына” (Ис. 7, 14), он решил, что слово “Дева” здесь употреблено ошибочно, вместо слова “Жена”, и хотел исправить текст. В этот момент ему явился Ангел и удержал его руку, говоря: “Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной Девы”.

С того дня праведный Симеон стал ожидать пришествия Обетованного Мессии.

И вот однажды праведный Симеон, ведомый Духом Божиим, пришел в Иерусалимский храм. Это было в тот самый день (сороковой по Рождестве Христовом), когда Пречистая Дева Мария и Ее Обручник Иосиф пришли туда, чтобы совершить обряд, положенный по иудейскому закону, – представить пред Господом своего Божественного Первенца и принести положенную жертву.

Читать еще:  Молитва от неприятностей на работе носить при себе

Как только праведный Симеон увидел пришедших, Дух Святой открыл ему, что Богомладенец, Которого держала Пречистая Дева Мария, и есть ожидаемый Мессия, Спаситель мира. Старец принял на свои руки Младенца Христа и произнес свои пророческие слова: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех людей. Свет к просвещению язычников и славу людей Твоих Израиля”. Он благословил Пречистую Деву и праведного Иосифа и, обращаясь к Богородице, сказал: “Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – И Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец” (Лк. 2, 22 – 35).

Далее святой евангелист повествует: “Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и пророчествовала о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме” (Лк. 2, 36 – 38).

О святом и праведном Симеоне Богоприимце известно, что он скончался, прожив 360 лет. В VI веке святые мощи его были перенесены в Константинополь. В 1200 году его гроб видел русский паломник святитель Антоний, будущий архиепископ Новгородский (1212 – 1220; + 1232; память 8 октября).

Молитвы

Тропарь праведным Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице, глас 1

Ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ во объя́тия прие́мый Спа́са Го́спода./ Весели́ся и ты, честна́я проро́чице А́нно,/ возвести́вши прише́ствие в мир Христа́ Бо́га на́шего,/ сокруши́вшаго держа́ву вра́жию// и подаю́щего нам ве́лию ми́лость.

Кондак праведным Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице, глас 8

Во избра́нных Бо́жиих, блаже́нне ста́рче Симео́не,/ на Небеси́ предстои́ши пред лице́м Христа́ Бо́га,/ Его́же во хра́ме, я́ко Младе́нца руконоси́маго,/ во объя́тия своя́ от всепречи́стых рук прия́л еси́/ и со А́нною проро́чицею я́ко Бо́га испове́дал еси́./ Те́мже похва́льными гла́сы ублажа́ем вас:/ ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ ра́дуйся, проро́чице честна́я А́нно,// ра́дуйтеся, Бо́га во пло́ти позна́вшии.

Молитва праведному Симеону Богоприимцу

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! При́зри на мя гре́шнаго, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающа и прося́ща твоего́ заступле́ния и по́мощи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мам многоболе́зненней души́ мое́й. Иска́х по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́споду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих грехо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́не по́мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ю гре́шный и недосто́йный аз, ве́дый, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Христу́ Бо́гу и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих, и твоего́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от мене́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед мои́х озлобле́нии пода́ст ми всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий, вознеси́ Богоно́сныя ру́це твоя́ ко и́же во объя́тиих твои́х носи́тися изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния се́рдца моего́ недосто́инства ра́ди моего́, но яви́т мне благовре́менне ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чных щедро́т Свои́х и многомо́щнаго предста́тельства твоего́, о не́мже подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ние ку́пно со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

16 февраля 2020 года – Воскресенье

Неделя о блудном сыне, глас 2

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Сретения Господня. Правв. Симео́на Богоприимца и Анны Пророчицы; равноап. Николая (Касаткина), архиепископа Японского (1912).

Блгв. кн. Романа Угличского (1285); свт. Симео́на, епископа Полоцкого и Тверского (1289); свт. Игна́тия Мариупольского, митрополита (1786); прор. Аза́рии (X в. до Р. Х.); мчч. Па́пия, Диодо́ра и Клавдиа́на (250); мчч. Адриа́на и Евву́ла (ок. 308–309); мч. Вла́сия (Вуко́ла) Кесарийского (Каппадокийского) (III); Собор святых Пермской митрополии (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 11 февраля).

Сщмчч. Иоа́нна Томилова, Тимофе́я Изотова, Адриа́на Троицкого, Васи́лия Залесского, пресвитеров, прмч. Влади́мира (Загребы), иеромонаха и мч. Михаила Агаева (1938).

Икона Божией Матери: «Умягчение злых сердец» («Симеоново проречение»).

Воскресению

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ а́д умертви́л еси́ блиста́нием Божества́:/ егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся́ си́лы небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и а́д ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тва́рь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и ми́р, Спа́се мо́й, воспева́ет Тя́ при́сно.

Неделе о блудном сыне

Оте́ческия сла́вы Твоея́ удали́хся безу́мно, / в злых расточи́в е́же ми пре́дал еси́ бога́тство. / Те́мже Ти блу́днаго глас приношу́: / согреши́х пред Тобо́ю, О́тче ще́дрый, / приими́ мя ка́ющася / и сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х.

Слава: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Праведному Симеону Богоприимцу

Симео́н ста́рец днесь весели́тся,/ восприя́т на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га,/ от уз пло́ти разреши́тися прося́/ и вопия́:/ ви́деста о́чи мои́// спасе́ние Твое́ ми́рови.

Ста́рец днесь отреши́тися от юз, моля́шеся,/ се́го жития́ тле́ннаго,/ Христа́ восприя́т на ру́ки,// Зижди́теля и Го́спода.

Читать еще:  Молитва к святому пророку науму

Молитва праведному Симеону:

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! При́зри на мя гре́шнаго, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающа и прося́ща твоего́ заступле́ния и по́мощи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мам многоболе́зненней души́ мое́й. Иска́х по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́споду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих грехо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́не по́мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ю гре́шный и недосто́йный аз, ве́дый, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Христу́ Бо́гу и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих, и твоего́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от мене́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед мои́х озлобле́нии пода́ст ми всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий, вознеси́ Богоно́сныя ру́це твоя́ ко и́же во объя́тиих твои́х носи́тися изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния се́рдца моего́ недосто́инства ра́ди моего́, но яви́т мне благовре́менне ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чных щедро́т Свои́х и многомо́щнаго предста́тельства твоего́, о не́мже подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ние ку́пно со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведным Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице

Ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ во объя́тия прие́мый Спа́са Го́спода./ Весели́ся и ты, честна́я проро́чице А́нно,/ возвести́вши прише́ствие в мир Христа́ Бо́га на́шего,/ сокруши́вшаго держа́ву вра́жию// и подаю́щего нам ве́лию ми́лость.

Во избра́нных Бо́жиих, блаже́нне ста́рче Симео́не,/ на Небеси́ предстои́ши пред лице́м Христа́ Бо́га,/ Его́же во хра́ме, я́ко Младе́нца руконоси́маго,/ во объя́тия своя́ от всепречи́стых рук прия́л еси́/ и со А́нною проро́чицею я́ко Бо́га испове́дал еси́./ Те́мже похва́льными гла́сы ублажа́ем вас:/ ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ ра́дуйся, проро́чице честна́я А́нно,// ра́дуйтеся, Бо́га во пло́ти позна́вшии.

Равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому

Апо́столов единонра́вне и сопресто́льне,/ служи́телю Христо́в ве́рный и Богому́дрый,/ цевни́це избра́нная Боже́ственнаго Ду́ха,/ сосу́де преизлива́ющийся любве́ Христо́вы,/ Япо́нския земли́ просвети́телю,/ святы́й Нико́лае, иера́рше равноапо́стольне,/ моли́ся Живонача́льней Тро́ице/ о всем твое́м ста́де// и о всем ми́ре.

Стра́нника и прише́льца прия́т тя страна́ Япо́нская,/ равноапо́стольне святи́телю Нико́лае,/ в ней же испе́рва позна́л еси́ себе́ я́ко чу́ждаго,/ оба́че теплоту́ и свет Христо́в источа́я,/ прелага́л еси́ враги́ твоя́ в сы́ны духо́вныя,/ и́мже раздая́ благода́ть Бо́жию, созида́л еси́ Це́рковь Христо́ву,/ о ней же ны́не моли́ся,/ и тебе́ бо сы́нове ея́ и дще́ри взыва́ют:// ра́дуйся, па́стырю до́брый наш.

Молитва равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому:

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, равноапо́стольный святи́телю Нико́лае! Услы́ши ны, раб Бо́жиих (имена), и при́зри на не́мощи на́ша, и умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́ и да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша покая́ние и спаси́тельный страх Бо́жий, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же оста́вити нам стези́ нече́стия и неукло́нно же за́поведи Бо́жия твори́ти и уста́вы Святы́я Це́ркве соблюда́ти. Моли́, благосе́рде, Человеколю́бца Бо́га, да яви́т нам вели́кую ми́лость Свою́ и да изба́вит нас, к святе́й ико́не твое́й с ве́рою прибега́ющих, от бед и напа́стей, неду́гов теле́сных и душе́вных, и да сподо́бит Ца́рствия Своего́ Небе́снаго во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоверному князю Роману Угличскому

Я́коже пло́д кра́сный спаси́тельнаго се́яния Христо́ва, но́выя му́ченицы благоуго́дныя же́ртвы показа́шася Царю́ и Бо́гу, свяще́нне Адриа́не, учи́телю ве́ры и пропове́дниче Благода́ти, и Михаи́ле, о́бразе смире́ния и незло́бия: сего́ ра́ди дре́вних страстоте́рпцев венцы́ равноче́стныя прия́сте от Подвигополо́жника. Того́, я́ко Бла́га, моли́те спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Я́ко многосве́тлая звезда́,/ всепра́зднственная па́мять твоя́ возсия́ днесь, благове́рный кня́же Рома́не,/ созыва́ющи к похвале́нию лю́ди твоя́,/ пе́сньми славосло́вити честно́е житие́ твое́/ и ве́рно торжествова́ти свято́е твое́ успе́ние,/ в не́мже моли́ся, свя́те, ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ е́же изба́витися нам от всех наве́тов вра́жиих,/ да вси зове́м ти:// ра́дуйся, Рома́не пребога́те, но́вый Росси́йский чудотво́рче.

Священномученикам Адриану Троицкому и Михаилу Березину

От младе́нства яви́лся еси́,/ правове́рный кня́же Рома́не,/ и́збран от Бо́га/ благоче́стия столп необори́м,/ ве́ру непоро́чну соблю́л еси́,/ моли́твами и ми́лостынею и посто́м Бо́гу угоди́л еси́;/ те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́,/ исцеля́еши бо неду́ги немощству́ющих,/ ве́рою притека́ющих ко свято́му твоему́ гро́бу./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий Рома́не,// гра́да Углеча похвало́ и утвержде́ние.

Свети́ла разу́мная прииди́те восхва́лим, ве́рнии, священному́чеников Адриа́на и Михаи́ла воспое́м во гла́се хвале́ния, му́ченическою бо кро́вию омы́вше зе́млю Мари́йскую во вре́мя отсту́пничества и помраче́ния, я́ко багряни́цею то́ю преукраси́шася, и ны́не Святе́й Тро́ице предстоя́т, моля́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

Пресвятой Богородице ради Ея иконы, именуемой Умягчение злых сердец или Симеоново проречение

Восприе́мши ду́ши челове́ческия/ и утоли́вши1 злый сове́т,/ сокруши́, Богома́ти Влады́чице,/ и разгони́ тьму прегреше́ний,/ и нас наста́ви на путь смире́ния,/ я́ко да и мы бу́дем во све́те дел ходи́ти,/ и Твоея́ ико́ны явле́нию торжествова́ти,/ и на по́мощь Твою́ упова́ти,/ и уми́льным гла́сом зва́ти, Влады́чице, из глубины́:/ помози, Еди́на Благослове́нная.

Око се́рдца моего́ смуща́ют,/ и злый сове́т разоря́ет мя,/ сих сокруши́, Де́во Чи́стая,/ и не пре́зри мое́ воздыха́ние,/ и супоста́ты на нас умягчи́, Преблагослове́нная Влады́чице.

О многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, пре­вы́ш­шая всех дще́рей зем­ли́ по чис­то­те́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, То­бо́ю на зем­ли́ пренесе́нных! При­ими́ многоболе́зненныя воздыха́ния на́­ша и сохрани́ нас под кро́вом Твоея́ ми́­лос­ти. Ина́го бо прибе́жища и теп­ла­го предста́тельства, ра́­зве Те­бе́, не ве́­мы, но, я́ко дерз­но­ве́­ние иму́­щи ко И́же от Те­бе́ Рожде́нному, помози́ и спа­си́ ны мо­ли́т­ва­ми Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го, иде́­же со все́­ми свя­ты́­ми бу́дем вос­пе­ва́­ти хва­лу́ в Тро́­ице Еди́­но­му Бо́­гу, всег­да́, ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector