Молитва к ангелу хранителю с ударением

Молитва к ангелу хранителю с ударением

Молитва к ангелу хранителю с ударением

А́ нгеле Бо́жий,/ храни́телю мой святы́й,/ живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га,/ ум мой утверди́ во и́стиннем пути́,/ и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́,/ да тобо́ю направля́ем,// получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Я ви́ся мне́ милосе́рд,/ святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой,/ и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго,/ но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным// и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

А́ нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние, о зло́е мое́ произволе́ние, его́ же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши возре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лах? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́ниям, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имярек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С вяты́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́: укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

А́ нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́ да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

О святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (имярек), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго; не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз, окая́нный, прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́, скве́рнаго, да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка преити́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне, непотре́бнем, и па́че всех грешне́йшем, да не и́зъимет Преблаги́й ду́ши моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и, и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя; да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́ и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти претре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шныя мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́, ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и Го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Новости

    11 Февраль 2020

Обновление на сайте

Добавлены богослужебные указания за март 2020 года.

Молитвы Ангелу-Хранителю

Все люди уже при рождении получают Ангела-Хранителя, данного Богом. Он сопровождает большинство из нас, оберегая в трудных жизненных ситуациях, подсказывая верные пути решения сложных проблем. Если человек внимателен к самому себе, он может заметить его присутствие. Особенно ярко его помощь проявляется, если посылать молитву Ангелу-Хранителю.

Молитва Ангелу-Хранителю на каждый день

Считается, что чем чаще человек обращается к своему Ангелу за помощью, прислушивается к его подсказкам, которые получает исподволь, тем большую поддержку от него он может получить. Разговаривая с Ним, посылая слова молитвы Ангелу-Хранителю на каждый день в разных случаях, верующий значительно облегчает свою жизнь и получает поддержку Высших сил.

Не стоит думать, что ежедневное обращение к своему Ангелу-Хранителю, может надоедать ему. Наоборот, он будет чувствовать необходимость поддержки своего подопечного и не оставит его, если произойдет некая непредвиденная неприятность.

О, святы́й Ангеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ твоего́ (имя), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго: не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз окая́нный прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее время живота́ моего́ без поро́ка прейти́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стину и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й Ангеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне непотре́бнем и па́че всех гре́шнейшем, да не изы́мет Преблаги́й души́ моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во все́м житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя: да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́, и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен буди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти притре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шная мыта́рства, да храни́мь тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́ ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва на все случаи жизни

Наша жизнь многообразна и предусмотреть, что может случиться в следующий момент, невозможно. Однако можно заручиться поддержкой Ангела-Хранителя, отправляя православную молитву Ангелу-Хранителю на все случаи жизни.

А́нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мо́й святы́й, прида́нный мне́ на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния, а́з же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя́ от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием, и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбеше́нием, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О, зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя́, или́ приступи́ти ко мне́, а́ки псу́ смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, а́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя́, опле́тшася зле́ во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злы́м мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впа́даю по вся́ дни́ и но́щи и на вся́к ча́с? Но молю́ся ти́ припа́дая, храни́телю мо́й святы́й, умилосе́рдися на мя́ гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (и́мя), бу́ди ми́ помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя́ сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва для чтения по утрам

Лучшим вариантом обращения к Ангелу-Хранителю считается утро – время, когда можно планировать свой день, а после молитвенного обращения отказаться от некоторых своих поступков, на «свежую голову» спланировать свои действия. Утренняя молитва Ангелу-Хранителю подарит хорошее настроение, возможность принятия разумных решений, помощь в ежедневных делах. В этой молитве можно попросить здоровья себе и своим близким и родным, энергии.

Читать еще:  Молитва при переезде на новое место

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Наиболее эффективной и сильной молитва будет в том случае, если она читается с чистыми помыслами, открытым сердцем, верой в то, что Ангел-Хранитель никогда не оставит своего подопечного без поддержки. Любая молитва должна заканчиваться словами благодарности своему Ангелу-Хранителю.

Молитва Ангелу-Хранителю на сон грядущий

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Молитва о помощи в делах

Ангеле Божий, Хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небеси данный, прилежно молю Тя: Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва за детей

Святый Ангеле, Хранителю чада моего (имя), покрой его покровом твоим от стрел демона, от глаз обольстителя и сохраняй сердце его в чистоте. Аминь

Благодарственная молитва Ангелу-Хранителю

Отблагодарив и восславив Господа своего, Единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный. Взываю с молитвой благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за ходатайство твое за меня пред лицом Господа. Славен будь в Господе, ангеле!

Канон Ангелу хранителю

Тропарь, глас 6-й

Áнгеле Бóжий, храни́телю мой святы́й, живóт мой соблюди́ во стрáсе Христá Бóга, ум мой утверди́ во и́стиннем пути́, и к любви́ гóрней уязви́ ду́шу мою́, да тобóю направля́емь, получу́ от Христá Бóга вéлию ми́лость.

Богородичен: Святáя Влады́чице, Христá Бóга нáшего Мáти, я́ко всех Творцá недоумéнно рóждшая, моли́ блáгость Егó всегдá, со храни́телем мои́м Áнгелом, спасти́ ду́шу мою́, страстьми́ одержи́мую, и оставлéние грехóв даровáти ми.

Песнь 1

Ирмос: Пои́м Гóсподеви, провéдшему лю́ди Своя́ сквозé Чермнóе мóре, я́ко еди́н слáвно прослáвися.

Иису́су: Гóсподи Иису́се Христé Бóже мой, поми́луй мя.

Песнь воспéти и восхвали́ти, Спáсе, Твоегó рабá достóйно сподóби, безплóтному Áнгелу, настáвнику и храни́телю моему́.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Еди́н аз в неразу́мии и в лéности ны́не лежу́, настáвниче мой и храни́телю, не остáви менé погибáюща.

Слава: Ум мой твоéю моли́твою напрáви, твори́ти ми Бóжия повелéния, да получу́ от Бóга отдáние грехóв, и ненави́дети ми злых настáви мя, молю́ся ти.

И ныне: Моли́ся, Деви́це, о мне, рабé Твоéм, ко Благодáтелю, со храни́телем мои́м Áнгелом, и настáви мя твори́ти зáповеди Сы́на Твоегó и Творцá моегó.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ утверждéние притекáющих к Тебé, Гóсподи, Ты еси́ свет омрачéнных, и поéт Тя дух мой.

Читать еще:  Молитва сергию радонежскому о помощи в сдаче экзамена

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Все помышлéние моé и ду́шу мою́ к тебе возложи́х, храни́телю мой; ты от вся́кия мя напáсти врáжия избáви.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Враг попирáет мя, и озлобля́ет, и поучáет всегдá твори́ти своя́ хотéния; но ты, настáвниче мой, не остáви менé погибáюща.

Слава: Пéти песнь со благодарéнием и усéрдием Творцу́ и Бóгу даждь ми, и тебé, благóму Áнгелу, храни́телю моему́: избáвителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя.

И ныне: Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бóрются со мнóю.

Седален, глас 2-й

От любвé душéвныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой Áнгеле: покры́й мя и соблюди́ от лукáваго ловлени́я всегдá, и к жи́зни́ настáви небéсней, вразумля́я и просвещáя и укрепля́я мя.

Богородичен: Богорóдице безневéстная Пречи́стая, Я́же без сéмене рóждши всех Влады́ку, Тогó со Áнгелом, храни́телем мои́м моли́, избáвити ми ся вся́каго недоумéния, и дáти умилéние и свет души́ моéй и согрешéнием очищéние, Я́же еди́на вскóре заступáющи.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Гóсподи, смотрéния Твоегó тáинство, разумéх делá Твоя́, и прослáвих Твоé Божествó.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Моли́ Человеколю́бца Бóга ты, храни́телю мой, и не остáви менé, но при́сно в ми́ре житиé моé соблюди́ и подáждь ми спасéние необори́мое.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ приéм тя от Бóга, Áнгеле, молю́ тя, святы́й, от вся́ких мя бед свободи́.

Слава: Мою́ сквéрность твоéю святы́нею очи́сти, храни́телю мой, и от чáсти шу́ия да отлучéн бу́ду моли́твами твои́ми и причáстник слáвы явлю́ся.

И ныне: Недоумéние предлежи́т ми от обышéдших мя зол, Пречи́стая, но избáви мя от них скóро: к Тебé бо еди́ней прибегóх.

Песнь 5

Ирмос: У́тренююще вопиéм Ти: Го́споди, спаси́ ны; Ты бо ecи́ Бог наш, рáзве Тебé инóго не вéмы.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Я́ко имéя дерзновéние к Бóгу, храни́телю мой святы́й, Сегó умоли́ от оскорбля́ющих мя зол избáвити.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Свéте свéтлый, свéтло просвети́ ду́шу мою́, настáвниче мой и храни́телю, от Бóга дáнный ми Áнгеле.

Слава: Спя́ща мя зле тяготóю грехóвною, я́ко бдя́ща сохрани́, Áнгеле Бóжий, и возстáви мя на славослóвие молéнием твои́м.

И ныне: Мари́е, Госпожé Богорóдице безневéстная, надéждо вéрных, врáжия возношéния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́.

Песнь 6

Ирмос: Ри́зу мне подáждь свéтлу, одея́йся свéтом я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христé Бóже наш.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Вся́ких мя напáстей свободи́, и от печáлей спаси́, молю́ся ти, святы́й Áнгеле, дáнный ми от Бóга, храни́телю мой дóбрый.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Освети́ ум мой, блáже, и просвети́ мя, молю́ся ти, святы́й Áнгеле, и мы́слити ми полéзная всегдá настáви мя.

Слава: Устáви сéрдце моé от настоя́щаго мятежá, и бдéти укрепи́ мя во благи́х, храни́телю мой, и настáви мя чу́дно к тишинé живóтней.

И ныне: Слóво Бóжие в Тя всели́ся, Богоро́дице, и человéком Тя показá небéсную лéствицу; Тобóю бо к нам Вы́шний сошéл есть.

Кондак, глас 4-й

Яви́ся мне милосéрд, святы́й Áнгеле Госпóдень, храни́телю мой, и не отлучáйся от менé сквéрнаго, но просвети́ мя свéтом неприкосновéнным и сотвори́ мя достóйна Цáрствия Небéснаго.

Икос

Уничижéнную ду́шу мою́ мнóгими соблáзны, ты, святы́й предстáтелю, неизречéнныя слáвы небéсный сподóби, и певéц с ли́ки безплóтных сил Бóжиих, поми́луй мя и сохрани́, и пóмыслы дóбрыми ду́шу мою́ просвети́, да твоéю слáвою, Áнгеле мой, обогащуся, и низложи́ зломы́слящия мне враги́, и сотвори́ мя достóйна Цáрствия Небéснаго.

Песнь 7

Ирмос: От Иудéи дошéдше óтроцы, в Вавило́не иногдá, вéрою Тро́ическою плáмень пéщный попрáша, пою́ще: отцéв Бóже, благословéн еси́.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Ми́лостив бу́ди ми и умоли́ Бóга, Госпóдень Áнгеле, имéю бо тя засту́пника во всем животé моéм, настáвника же и храни́теля, от Бóга даровáннаго ми во вéки.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Не остáви в путь шéствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбóйником, святы́й Áнгеле, я́же ти от Бóга преданá бысть непорóчне; но настáви ю на путь покая́ния.

Слава: Всю посрáмлену ду́шу мою́ привожду́ от лукáвых ми пóмысл и дел: но предвари́, настáвниче мой, и исцелéние ми подáждь благи́ми по́мыслы, уклоня́ти ми ся всегдá на прáвыя стези́.

И ныне: Прему́дрости испóлни всех и крéпости Божéственный, Ипостáсная Прему́дросте Вы́шняго, Богорóдицы рáди, вéрою вопию́щих: отéц нáших Бóже, благословéн еси́.

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небéснаго, Егóже пою́т во́и áнгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся вéки.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

От Бóга пóсланный, утверди́ живóт мой, рабá твоегó, преблаги́й Áнгеле, и не остáви менé во вéки.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Áнгела тя су́ща блáга, души́ моея́ настáвника и храни́теля, преблáженне, воспевáю во вéки.

Слава: Бу́ди ми покрóв и забрáло в день испытáния всех человéк, вóньже огнéм искушáются делá благáя же и злáя.

И ныне: Бу́ди ми Помóщница и тишинá, Богоро́дице Приснодéво, рабу́ Твоéму, и не остáви менé лишéна бы́ти Твоегó влады́чества.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богорóдицу Тя исповéдуем, спасéннии Тобóю, Дéво Чи́стая, с безплóтными ли́ки Тя величáюще.

Иису́су: Гóсподи Иису́се Христé Бóже мой, поми́луй мя.

Поми́луй мя, еди́не Спáсе мой, я́ко Ми́лостив еси́ и Милосéрд, и прáведных ликóв сотвори́ мя причáстника.

Святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю мой, моли́ Бóга о мне.

Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Госпóдень Áнгеле, благáя и полéзная дáруй, я́ко си́льна яви́ в нéмощи и непорóчна.

Слава: Я́ко имéя дерзновéние к Царю́ Небéсному, Тогó моли́, с прóчими безплóтными, поми́ловати мя окая́ннаго.

И ныне: Мнóго дерзновéние иму́щи, Дéво, к Воплóщшемуся из Тебé, преложи́ мя от уз и разрешéние ми подáждь и спасéние, моли́твами Твои́ми.

Молитва Ангелу хранителю

Áнгеле Христóв святы́й, к тебé припáдая молю́ся, храни́телю мой святы́й, придáнный мне на соблюдéние души́ и тéлу моему́ грéшному от Святáго Крещéния, аз же своéю лéностию и свои́м злым обы́чаем прогнéвах твою́ пречи́стую свéтлость и отгнáх тя от себé всéми сту́дными дéлы: лжáми, клеветáми, зáвистию, осуждéнием, презóрством, непокóрством, братоненавидéнием, и злопомнéнием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объядéнием без сы́тости и опи́вством, многоглагóланием, злы́ми пóмыслы и лукáвыми, гóрдым обы́чаем и блу́дным возбешéнием, имы́й самохотéние на вся́кое плóтское вожделéние. О, злóе моé произволéние, егóже и скóти безсловéснии не творя́т! Да кáко возмóжеши воззрéти на мя, или́ приступи́ти ко мне, áки псу смердя́щему? Котóрыма очи́ма, Áнгеле Христóв, воззри́ши на мя, оплéтшася зле во гну́сных дéлех? Да кáко ужé возмогу́ отпущéния проси́ти гóрьким и злым мои́м и лукáвым дея́нием, в ня́же впадáю по вся дни и нóщи и на всяк час? Но молю́ся ти припáдая, храни́телю мой святы́й, умилосéрдися на мя грéшнаго и недостóйнаго рабá твоегó (имя), бу́ди ми помóщник и засту́пник на злáго моегó сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Цáрствия Бóжия причáстника мя сотвори́ со всéми святы́ми, всегдá, и ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Читать еще:  Молитва чтобы избавиться от плохих людей

Православные молитвы ☦

8 сильных молитв Ангелу-хранителю

Оглавление:

Молитва Ангелу-хранителю на каждый день

«О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сердцем сокрушенным и душею болезненною предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни беззаконий моих и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй молитвами твоими прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не порадуется враг о погибели моей.

Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя Премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами, да спасет мя, да накажет мя зде по неизреченней милости Своей, но да не обличит и не истяжет мя онамо по нелицеприятному правосудию Своему; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю.

В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою; защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да, храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.»


К оглавлению ↑

Молитва Ангелу-хранителю на все случаи жизни

«Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от Святаго Крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю о помощи

«Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю о помощи в делах

«Ангеле Божий, Хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небеси данный, прилежно молю Тя: Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю за детей

«Святый Ангеле, Хранителю чада моего (имя), покрой его покровом твоим от стрел демона, от глаз обольстителя и сохраняй сердце его в чистоте. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю о помощи в любви

«Ангеле Божий, Хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истеннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляем, получу от Христа Бога велию милость.»

Благодарственная молитва Ангелу-хранителю

«Святый Ангеле, предстояй окаянней моей души и страстней моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.»

Благодарственная молитва Ангелу-хранителю

«Отблагодарив и восславив Господа своего, Единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный. Взываю с молитвой благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за ходатайство твое за меня пред лицом Господа. Славен будь в Господе, ангеле!»

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector